СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІРМИ-ПОСЕРЕДНИКА В РИНКОВИХ УМОВАХ

Проаналізовано діяльність фірми-посередника і створено динамічну модель поведінки. Оптимальне керування було знайдено за допомогою динамічного програмування.

In the article was analyzed activity of reselling company. On the base of analysis was created the dynamic optimum
model of conduct. The criterion of estimation of optimum is a receipt of maximal income for shortest period of time.

Література: 

1. Богацька Н.М. Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах :
автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.05 / Н.М. Богацька. – К., 2006. – 20 с.
2. Гордієнко О.С. Моделювання управління товарними запасами на торговельних підприємствах :
автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.03.02 / О.С. Гордієнко. – Донецьк, 2000. – 18 с.
3. Захарченко Р.М. Методи прийняття рішень в системах управління запасами на підприємствах в
умовах обмеженого часу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 / Р.М. Захарченко. – Херсон,
2005. – 20 с.
4. Круглова О.А. Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі:
автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.05 / О.А. Круглова. – Харків, 2002. – 17 с.
5. Ватуля Л.П. Моделі управління запасами: навч. посібник / Л.П. Ватуля. – Х. : Харків. держ. акад.
залізничного транспорту, 1997. – 62 с.
6. Фаронов В.І. Delphi 6 : учеб. / В.І. Фаронов. – М. : 2002. – 512 с.
7. Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учеб. / В.В. Глухов,
М.Д. Мечников, С.Б. Коробко. – Изд. 2е, испр. и доп. – СПб. : Лань, 2005. – 528 с.

Завантажити текст статті: