КАНСЕЙ ІНЖИНІРИНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ

В даній статті розглядається теорія кансей інжинірингу як елементу емоційного маркетингу, а також описується історія виникнення цієї теорії. Стаття описує існуючі на сьогодні моделі комплексу маркетингу, які базуються на концепції орієнтації на споживача та його максимальне задоволення (моделі 4А, 4С, 4Е, SIVA). Досліджуються існуючі підходи до аналізу емоційного впливу на поведінку споживача, яка зумовлюються впливом багатьох чинників. Наголошується важлива роль емоційного дизайну в контексті маркетингу інноваційних продуктів, з прикладами із закордонної та вітчизняної практики. Також досліджується можливість застосування кансей інжинірингу в різних сферах економічної діяльності, при цьому визначені «кансей-слова», які споживачі пов’язують з тими характеристиками продукту, що зможуть надати йому емоційної привабливості. Запропоновані в результаті дослідження заходи дозволять досягнути подвійної мети маркетингової діяльності компанії: створення високої цінності для споживача та із задоволенням отримання від цього прибутку.

В данной статье рассматривается теория кансей инжиниринга как элемента эмоционального маркетинга, а также описывается история возникновения этой теории. Описываются существующие сегодня модели комплекса маркетинга, базирующиеся на концепции ориентации на потребителя и его максимальное удовлетворение (модели 4А, 4С, 4Е, SIVA). Исследуются существующие подходы к анализу эмоционального воздействия на поведение потребителя, обусловленное воздействием многих факторов. Отмечается важная роль эмоционального дизайна в контексте маркетинга инновационных продуктов, с примерами из зарубежной и отечественной практики. Также исследуется возможность применения кансей инжиниринга в различных сферах экономической деятельности, при этом определены «кансей-слова», которые потребители связывают с теми характеристиками продукта которые могут сделать его эмоционально привлекательным. Предложенные идеи могут помочь достичь двойной цели маркетинговой деятельности компании: создание высокой ценности для потребителя и с удовольствием получение от этого прибыли.

Література: 

1. Горбатова А. Кансей-инжиниринг: история успеха [електронний ресурс] / А.Горбатова. – 2012. – 12.10. – Режим доступу: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=1488
2. Основи споживчих знань: [навч.посібник] / Вегера С. А., Єрохіна А. С., Максименко К. О., Притульська Н. В., Ханик-Посполітак Р. Ю.: За заг. ред. Максименко К. О., Овчарук О. В. – К.: «К.І.С.», 2008. – 192 с.
3. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: [навч. посібник] / Т.І.Лук’янець. –
2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
4. Траут Дж. Траут про стратегію: прорватись у свідомість та підкорити ринки / Пер. з англ. Л.Савицької. – К.: Стандарт, 2004. – 164 с.
5. Кіріакос Дімітріу. Інноваційна стратегія / Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні: [електронний ресурс] / Д.Кіріакос. - Режим доступу: http://innoenterprise.com.ua/wp-сontent/uploads/spec1/ Innovation_strategy(PPP).ppt
6. Рейн И., Стратегии маркетинга высокой популярности / И.Рейн, Ф.Котлер, М.Хэмлин, М.Столлер // Бренд-менеджмент. – 2007. – №3(34). – С.180-193.
7. Котельников В. Эмоциональный маркетинг: найти дорогу к сердцу покупателя [електронний ресурс] / В. Котельников. – Режим доступу: http://www.cecsi.ru/coach/ marketing_emotional
8. Вовк С. Жвачка для бизнеса [електронний ресурс] / С.Вовк. – Режим доступу: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=1065

Завантажити текст статті: