СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Інноваційна система ґрунтується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. В глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розробкою, упровадженням і використанням новинок.
У пропонованій роботі йдеться про формування державної інноваційної системи, яка забезпечує побудову динамічної економіки, сприяє створенню ефективної науково-технічної моделі економічного розвитку. Розглянуто причини, що гальмують розвиток інноваційної діяльності і знижують ефективність її функціонування. Висвітлено інші проблеми розвитку інноваційної діяльності і сформульовані деякі пропозиції щодо їх вирішення.

Innovation systems focus on development of scientific knowledge and its application. Countries that create favourable conditions for innovation activities have sustainable competitive advantages in global market.
This article covers the concepts of national innovation system building aimed at creating dynamic economy as well as scientific and technical development model. The causes of decline in innovation activity and its efficiency are analyzed. This article also looks into other problems of innovation activities and suggests certain solutions for them.

Література: 

1. Про інноваційну діяльність [Текст] : Закон України № 40-IV від 04 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 882–892. – 12500 пр.
2. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні [Текст] : Закон України № 433-IV від 16 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5.– С. 15–18. – 6000 пр.
3. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації [Текст] : моногр. // Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.– 700 пр. – ISBN 966-574-514-Х.
4. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегія управління [Текст] // А. В. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с. – 500 пр. – ISBN 966-8337-02-6.
5. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. // Б. Ф. Заблоцький. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 456 с. – 1200 пр. – ISBN 966-418-020-3.
6. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: [Текст] : навч. посіб. // В. О Василенко, В. Г. Шматько. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с. – 1500 пр. – ISBN 966-364-139-8.
7. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с. – 1500 пр. – ISBN 966-574-385-6.
8. Ільченко М. Ю. Наука в НТУУ «КПІ»: стан та перспективи [Текст] / М. Ю. Ільченко // Київський політехнік. – 2006. – 26 січня. – № 3. – С. 2–3. – 2000 пр.
9. Самойлик К. Формування національної інноваційної системи України потребує державної уваги [Текст] / К. Самойлик // Голос України. – 2007. – 11 серпня. – 163500 пр.
10. Гайдуцький П. Інвестиції – фундамент економічного зростання [Текст] / П. Гайдуцький // Урядовий кур’єр. – 2007. – 19 липня. – 102650 пр.
11. Березовський К. В. Інноваційний розвиток організації за принципом «знання–наука–інноватика» [Текст] / К. В. Березовський // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. «Стан та проблеми інноваційної розбудови України». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 13–16. – ISBN 966-7191-86-9.
12. Жарінова А. Інтелектуальна власність – фундамент інноваційної моделі розвитку [Текст] / А. Жарінова // Урядовий кур’єр. – 2008. – 3 вересня. – 103240 пр.
13. Міністерство промислової політики України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт / Мін-во пром. політики України; Розроб. ЗАТ «Софтлайн». – К., 2008. – Режим доступу: http://www. industry.kmu.gov.ua – Назва з титульного екрана. – Дата останнього звернення 23.09.2008.
14. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіц. веб-сайт / Мін-во економіки України; Розроб. ЗАТ «Софтлайн». – К., 2008. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua – Назва з титульного екрана. – Дата останнього звернення 23.09.2008.
15. Державне агентство України з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс]: офіц. веб-сайт / Державне агентство України з інвестицій та інновацій; Розроб. D&D Viva Solutions. – К., 2007. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua – Назва титульного екрана. – Дата останнього звернення 12.09.2008.

Завантажити текст статті: