ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В статті розглянуто умови еволюції концепції ціни в постіндустріальній економіці. Визначені основні чинники постіндустріальній економіки, які суттєво впливають на еволюцію концепції ціни, до яких можна віднести домінування кількості працівників, зайнятих в інформаційній сфері, особливості виробництва, зберігання та передачі інформації, збільшення частки транзакційних витрат. Розглянуто еволюцію концепції ціни в постіндустріальній економіці. Проаналізований стан наукової думки щодо визначення концепції ціни та чинників цінової політики. Розкрито сутність проявів чинників ціноутворення в умовах індустріальної та постіндустріальної економіки. Визначено, що в традиційному ціноутворенні основними факторами є попит, витрати та конкуренція, але в умовах постіндустріальної економіки на вартість товару починають впливати нові чинники, пов'язані з доступністю до інформації про товар, довірою до марки, емоційними витратами, тобто процес встановлення ціни здійснюється у сфері взаємовідносин. Розроблені концептуальні положення ціни в умовах постіндустріальної економіки, в основі яких лежить формування ціни в сфері обігу. Вартість товару формують, в першу чергу, витрати споживача, які пов'язані з придбанням товару, його корисністю і цінністю, споживчими властивостями товару.

В статье рассмотрены условия эволюции концепции цены в постиндустриальной экономике. Определены основные факторы постиндустриальной экономики, влияющие на эволюцию концепции цены, к которым можно отнести доминирование количества работников, занятых в информационной сфере, особенности производства, хранения и передачи информации, увеличение доли транзакционных издержек. Рассмотрена эволюция концепции цены в постиндустриальной экономике. Проведен анализ научной мысли относительно определения концепции цены и факторов ценовой политики. Раскрыта сущность проявлений факторов ценообразования в условиях индустриальной и постиндустриальной экономики. Выявлено, что в традиционном ценообразовании основными факторами являются спрос, расходы и конкуренция, но в условиях постиндустриальной экономики на стоимость товара начинают влиять новые факторы, связанные с доступностью к информации о товаре, доверием к марке, эмоциональными расходами, то есть процесс установления цены происходит в сфере взаимоотношений. Разработаны концептуальные положения цены в условиях постиндустриальной экономики, в основе которых лежит формирование цены в сфере обращения. Стоимость товара формируют, в первую очередь, расходы потребителя, которые связаны с приобретением товара, его полезностью и ценностью, потребительскими свойствами товара.

Література: 

1. Иноземцев В.Л. Будущее России – в новой индустриализации/ В.Л. Иноземцев// Экономист. – 2010. - №11. С. 3-15.
2. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.
3. Маркетингові технології економічного зростання: Монографія / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, І.Л. Литовченко та ін./ за ред. М.А. Окландера. – Одеса: Астропринт, 2012. – 376с.
4. Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной экономике [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: www.ippnou.ru.article. – Заглавие и загрузка информации с экрана.
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:www.gumer.info.bibliotek_Buks. – Заглавие и загрузка информации с экрана.
6. Владимир Кондратьев. Сфера услуг в постиндустриальной экономике [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: www.perspektivy.info. – Заглавие и загрузка информации с экрана.

Завантажити текст статті: