СЕГМЕНТАЦІЯ КЛІЄНТІВ СЕВІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА НАПРЯМАМИ ПОШУКУ НИМИ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ

Запропоновано новий методологічний підхід до сегментації клієнтів сервісної організації за напрямами пошуку ними споживчої цінності послуг. Сервісні організації можуть застосувати його з метою визначення параметрів управлінського впливу в процесі створення передумов виникнення споживчої цінності послуг певної конфігурації.
Споживча цінність послуги виникає в результаті взаємодії надавача та клієнта. Структура споживчої цінності є найважливішим фактором впливу на поведінку клієнта. Однак людські цінності, виробничі, географічні та демографічні критерії продовжують широко використовуватися в якості бази сегментації у сервісній галузі. Ми переконані, що вони грають лише другорядну роль у процесі утворення споживчої цінності послуги. Основними причинами їх використання в практиці маркетингу є простота та зручність пов’язаних з ними практичних інструментів. Розрив між нашою ідеєю сегментації та маркетинговою практикою полягає у відсутності відповідної перевіреної зручної комбінації методів. Розробка такого прикладного підходу є метою даної роботи.

Предложен новый методологический подход к сегментации клиентов сервисной организации в соответствии с направлениями поиска ими потребительской ценности услуг. Сервисные организации могут использовать его с целью определения параметров управленческого влияния в процессе создания условий для возникновения потребительской ценности услуг определенной конфигурации.
Потребительская ценность услуги возникает в результате взаимодействия сервисной организации и клиента. Структура ценности услуги является наиболее важным фактором, влияющим на поведение клиента. Однако человеческие ценности, производственные, географические и демографические критерии продолжают широко использоваться в качестве базы сегментации в сервисной отрасли. Мы убеждены, что они играют лишь второстепенную роль в процессе образования ценности услуги. Основными причинами использования их в практике маркетинга являются простота и удобство связанных с ними прикладных инструментов. Разрыв между нашей идеей сегментации и маркетинговой практикой заключается в отсутствии соответствующей проверенной и удобной комбинации методов. Разработка такого подхода является целью данной работы.

Література: 

1. Бакалінський О. В. Дослідження ставлення пасажирів до ціни на перевезення перспективними видами залізничного рухомого складу / О. В. Бакалінський // Економіка і управління: зб.наук.пр. – Київ: Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2012. – № 19. – С. 236–241.
2. Бакалінський О. В. Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць / О.В. Бакалінський // Економіка та держава, 2012. – № 7. – С.35–38.
3. Бакалінський О.В. Утворення споживчої цінності у пасажирських перевезеннях залізницями [Електронний ресурс] / О. В. Бакалінський // Ефективна економіка. – № 6. – Київ, 2012 –. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation =1&iid=1224
4. Бакалінський О. В. Як пасажири оцінюють якість обслуговування / О. В. Бакалінський // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5–6 (69). – С. 20–28.
5. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика / В. А. Дюк.; – СПб.: Братство, 1994. – 364 с. – ISBN 5–87918–027–1.
6. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии: [пер. с англ.] / Кристофер Лавлок. – 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.: ил. – ISBN 5–8459–0648–2 (рус.).
7. Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Саати Т., К. Кернс.– М.: Радио и свіязь, 1991.–224 с.: ил.
8. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика [Пер. с англ.] / Эндрю Ф. Сигел. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1056 с.:ил. – ISBN 5–8459–0306–08(рус.).
9. Brennan R. Customer Value Elasticity, Equi-value Curves and Value Vectors: Implications for Customer Behaviour and Strategic Marketing / Ross Brennan // 25th IMP-conference in Marseille, France, 2009.
10. Cronin J.J. Assessment the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction оn Consumer Behavioral Intentions in Service Environments / J. J.Cronin, M. K. Brady, G.T.M. Hult // Journal of Retailing.– Vol. 76, № 2, 2000. – Pp. 193–218.
11. Kamakura W. A. Value-System Segmentation; Exploring the Meaning of LOV / Wagner A. Kamakura, Thomas P. Novak // Journal of consumer research.–Vol. 19, June, 1992.–Pp. 119–132.
12. Thurchstone L. L. A Law of Comparative Judgment // Louis Leon Thurchstone / Psychological Review.–34 (July).– Pp. 273–286.

Завантажити текст статті: