ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглядаються питання оцінки стану підприємства для обґрунтування доцільності і необхідності його інтеграції з іншими підприємствами галузі. Запропоновано використання системного підходу для такої оцінки, оскільки використовуючи цей принцип розглядається об’єкт як система, яка в свою чергу, є сукупністю взаємозв’язаних елементів, що володіють властивостями емерджентності (властивість, якою володіє система в цілому, але якою не володіють її окремі елементи самостійно). Запропоновано алгоритм пошуку інтегрального показника для можливості оцінки підприємств по єдиній шкалі. Даний алгоритм включає елементи методу експертних оцінок, що забезпечує врахування особливостей галузі, а саме: визначення необхідної кількості експертів для проведення оцінювання; перевірку узгодженості їх думок за допомогою коефіцієнта конкордації для проведення не лише кількісного, але й якісного аналізу отриманих даних; механізм відбору коефіцієнтів для подальших розрахунків і знаходження їх ваги; знаходження інтегрального показника, що дає можливість оцінити стан компанії в динаміці, порівняти її з іншими компаніями та провести прогнозування діяльності на наступні періоди. Представлені відповідні розрахунки на основі даних підприємств України в сфері машинобудування.

Література: 

1. Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Д. Нортон, Р. Каплан. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с.
2. Андріанов Ю.О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04. / Ю.О. Андріанов – Л., 2010. – 23 с.
3. Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств / Н.Я. Петришин // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 173-184.
4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій,
5. затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 22 від 23.02.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
6. Лукичева Л.И. Управленческие решения / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – М.: Омега-Л, 2009. – 383 с.
7. Глущенко В.В. Исследование систем управления / В.В. Глущенко, И.И. Глущенко. – М.: 2004. - 416 с.
8. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування [Електронний ресурс] / Грабовецкий Б.Є. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/9816.
9. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : www.smida.gov.ua.

Завантажити текст статті: