МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті розглянуто проблеми управління економічною стабільністю підприємств машинобудівного комплексу в сучасних нестабільних політично-економічних умовах. Виявлено причини недієвого впровадження проведених заходів з боку держави та відсутності реальних реформ у даній галузі економіки, що призводять до нестабільного фінансового стану та впливають на функціонування промислових підприємств за рахунок неефективного використання моделі соціально-економічного розвитку країни, яка повинна бути побудована на інноваційній складовій. Визначено сутність поняття «економічна стабільність підприємства». Досліджено шляхи надходження інвестицій, обсяги їх вкладання та вплив на розвиток промислових підприємств. Проаналізовано інвестиційно-інноваційний клімат промислового комплексу України, Державні програми розвитку промисловості, динаміку освоєння інвестицій за галузями промисловості, обсяги виробництва машинобудівної продукції за період 2003-2012 рр. та запропоновано шляхи подальшого розвитку даної галузі.

Література: 

1. Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України / [Павлюк А.П., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.]. – К.: НІСД, 2013. – 48 с.
2. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості на період до 2017 року» від 09.07.08 р. № 947-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/947-2008-%D1%80.
3. Проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/system?art_id=198188&cat_id=32862&search_param=%F6%B3%ED&searchPublishing=1.
4. Промислова політик як чинник післякризового відновлення економіки України / [Собкевич О.В., Савенко В.Г., Сухоруков А.І. та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 41 с.
5. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Постанова КМУ «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки» від 28.07.2003 р. № 1174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1174-2003-%D0%BF.

Завантажити текст статті: