ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті досліджено непрямі інструменти системи ризик-менеджменту: бенкешуренс, сек`юритизація активів та стрес-тестинг. Розглянуто основні страхові продукти, що пропонуються банками при значних змінах чинників зовнішнього середовища. Розкрито суть понять «сюрвею» та «ВВВ - полісів», що активно використовуються європейськими та американськими банками для зменшення ризиків. Надано характеристику основним учасникам процесу сек’юритизації: банк-оригінатору, гаранту, андерайтеру, SPV-компанії, консалтинговій та рейтинговій компанії, інвесторам. Досліджено механізм зниження відповідних ризиків, які виникають під час проведення сек’юритизації банківських активів. Проаналізовано банківські ризики, за якими здійснюється стрес-тестинг. Представлено ефективні стратегії управління капіталом банку за умов фінансової кризи. Розглянуто управлінський облік як складова механізму управління банківськими ризиками.

Література: 

1. Бурденко І. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності [Текст] / І. Бурденко, О. Пожар // Вісник НБУ.–2006.– № 7.– с. 50 – 54.
2. Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском [Текст] / Х. Ван Грюнинг, С. Брайонович–Братанович. – М.: Весь Мир, 2004. – 150 c.
3. Егорова Е.Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе [Текст] / Е. Е. Егорова // Управление риском. – 2002. – № 2.– С.5 – 13.
4. Полищук О. Рискуют все [Текст] / О. Полищук //Бизнес. – 2007. – № 47 (774). – С. 19 – 23.
5. Романов В. С. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков [Текст] / В. С. Романов // Инвестиции в России. – 2000. – № 12. – С. 41 – 43.
6. Бобиль В. В. Антикризове управління банківськими ризиками [Текст]: Монографія / В. В. Бобиль. – Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер А.Л.», 2012. – 270 с.
7. Версаль В. Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності [Текст] / В. Версаль // Вісник НБУ. – 2010. – № 4 (171). – С. 28–35.
8. Багдалов Р. Х. Собственный капитал банка и управление им [Текст]: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: МЭСИ, 2003. – С. 20.