МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ ФУНКЦІЙ

У статті розглянуто сутність та особливості формування інфраструктури на різних етапах розвитку національного господарства. Визначено основні характеристики інфраструктури як складової регіонального розвитку. Представлено результати дослідження сучасних дефініцій поняття «інфраструктура», доведено необхідність визначення даного поняття в аспекті двох принципових підходів до визначення складових інфраструктури - горизонтального і вертикального; систематизовано характерні ознаки інфраструктури відповідно визначеним умовам її формування. Мета дослідження полягає у вивченні концептуальних основ розвитку регіональної інфраструктури на основі встановлення закономірностей її територіальної організації. І хоча інфраструктурна тематика представлена значною кількістю публікацій і дисертаційних досліджень із явно вираженим кількісним зростанням в останнє десятиліття, у тематичній структурі переважають галузеві дослідження й відсутні фундаментальні наукові розробки по регіональній інфраструктурі.

Література: 

1. Rosenstein-Rodan P. N. The Notes of the Theory of the „Big Bush” in Economic Development for Latin America / P. N. Rosenstein-Rodan. – London – New York, 1961.
2. Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. 3. Згуровський. - К.: НТУУ «КПІ», 2009. -Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз - 2009. - 200 с.
3. Глобалізація та її регіональні виміри / М.І. Долішній, У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. — 2002. — № 3. — С. 7-24
4. Іванова Н.В. Функціональний підхід у ідентифікації виробничої інфраструктури / Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. - №3 (52). – С. 47-53.
5. Жамин В. А. Инфраструктура при социализме / В. А. Жамин // Вопросы экономики. – 1977. – № 2. – С. 16.
6. Комаров М. П. Инфраструктура регионов мира / Комаров М. П. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 347 с.
7. Мищенко В.В. Развитие комплекса обслуживающих отраслей, включающего создание производственной, социальной и рыночной инфраструктуры [Режим доступа] http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_econreg/4.2.ru.shtml
8. Яковлева СИ. Территориальные функции, роль и дисфункции инфраструктуры [Режим доступа] http://homepages.tversu.ru/~p000697/textl.html

Завантажити текст статті: