ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню податкової складової інституційних факторів, що впливають на розвиток вітчизняних підприємств. Автором систематизовано інституційні фактори, які мають найбільш суттєвий вплив на розвиток підприємств та здійснено ґрунтовний аналіз податкової складової, що входить до складу даних факторів, а саме виявлено особливості структури податкових надходжень до бюджету, детально проаналізовано тенденцію до зростання ПДВ та податку на прибуток в загальному обсязі надходжень до бюджету від податків, з’ясовані та проаналізовані причини такого зростання та можливі наслідки для держави і для бізнесу, виявлені негативні напрямки впливу національної податкової політики на розвиток підприємств в Україні, досліджено місце України в міжнародних рейтингах за податковою складовою, а також виявлені можливості щодо подальшої розбудови і розвитку податкової системи України. За результати проведеного дослідження автором також були надані практичні рекомендації по підвищенню ефективності вітчизняної податкової системи.

Література: 

1. Податковий кодекс України від 23.02.2012 № 4453-VI ( 4453-17 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Іванов Ю.Б. Функції податків та податкове регулювання /Ю.Б. Іванов// Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. – 2009. – №19. – С.36 – 43.
3. Мельник Н.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Н.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій//. – К. : Вид-во "Знання України", 2008. – 675 с.
4. Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Й. Петрович // Банківська справа : зб. наук. праць. – 2008. – № 6. – С. 43-49.
5. Рябушка Л.Б. Бюджетно-податкова політика і в системі регулювання економічного розвитку держави / Л.Б. Рябушка, Д.В. Веремчук // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. – Суми : Вид-во СумДУ. – 2008. – № 3. – С. 182-187.
6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/
7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Закон України «Про державний бюджет на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4282-17#n170
9. Гречко А.В. Дослідження зовнішніх інституційних факторів розвитку підприємств в Україні / А.В. Гречко // "Агросвіт". – К. – 2012. - №21. – с. 151 -155.
10. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Відомості Верховної Ради України. – документ 4014-17 від 04.11.2011 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
11. Міжнародний рейтинг країн світу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/country/ukraine

Завантажити текст статті: