ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто особливості державного регулювання інноваційної активності промислових підприємств на сучасному етапі. Визначено основні проблеми, які стримують інноваційну активність підприємств, а також шляхи їх подолання.

В статье рассмотрены особенности государственного регулирования инновационной активности промышленных предприятий на современном этапе. Определены основные проблемы, которые сдерживают инновационную активность предприятий, а также пути их преодоления.

SPECIFIC OF GOVERNMENT CONTROL OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

In the article the features of government control of innovative activity of industrial enterprises are considered on the modern stage. Basic problems that restrain innovative activity of enterprises are certain: the theoretical inconsistency of rules for the innovation active businesses, lack of understanding of the formation of relationships between structural elements of innovation, underdevelopment and conflict innovative infrastructure, lack of legal terminology and software, inadequate strategy of innovative development countries, taking into account the existing innovation and investment potential of the national economy, a significant tax burden, careless fiscal policy, the lack of mechanisms for public-private partnership; weak ties between the principles and measures to implement innovative strategies at the micro level and macro level, and others. Characteristic ways of overcoming the mentioned issues (tax policy, functional and organizational design of government regulation of innovation, to improve statistical reporting on indicators of innovation development and improvement of strategic management).

Література: 

1. Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні / О.Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 9 – 23.
2. Аналітична записка «Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму (за Звітом про глобальну конкурентоспроможність 2010 – 2011)» [Електронний ресурс]. Режим доступу до даних: taxpayers.org.ua›attachments/55/Finance.pdf
3. Дані щодо інноваційної активності у системі національного господарства [Електронний ресурс]. Режим доступу до даних: Державний комітет статистики
4. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / А.Я. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська [та ін.]. – К., 2010. – 96 с.
5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів / [авт.-упоряд. Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко]. – К. : Парльментське вид-во, 2009. – 623 с.
6. Маслак О.О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / Маслак О.О.., Жежуха В.Й., Григоренко О.В. // Регіональна економіка. – 2008. – № 2 (48). – С. 261–269.
7. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т, т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ За ред. акад. НАН України В.М. Гейця,В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 564 с.
8. Постанова Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації" : Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. - № 46. [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: www.rada.gov.ua
9. Рєзніков С. Дослідницькі університети як центри інноваційного розвитку країни С. Рєзніков // Дзеркало тижня . – 2011. - №2. [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://dt.ua/articles/73711
10. Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій / О.Г. Андрощук // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5. – № 3. – С. 72 – 88.

Завантажити текст статті: