ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто питання впливу організаційної структури компанії на здійснення лізингової діяльності та досліджено залежність між ефективністю діяльності лізингової компанії та мінімізацією ризиків, що виникають у процесі її здійснення в Україні. Виділено ряд чинників, що впливають на визначення організаційної структури лізингової компанії та запропоновано етапи її створення.

In the article the question of influencing of organizational structure of company is considered on realization of leasing activity and explored dependence between efficiency of activity of leasing company and minimization of risks which arise up at its realization in Ukraine. The row of factors is also selected that influence on determination of organizational structure of leasing company and the stages of its creation are offered.

Література: 

1. Коваленко Н. І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій [Текст] // Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 118–120.
2. Льощенко В. О. Лізинг – нова прогресивна форма матеріально-технічного забезпечення [Текст] // Зб. наук. праць Уманського аграрного ун-ту. – № 57. – 2003. – С. 253–259. – ISBN 967-483-9231-82-7.
3. Маліков В. В., Ковальова Т. В. Значення лізингу в умовах переходу до ринкових відносин [Текст] // Поясник Г. В. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. – К.: ІАЕ УААН, 2001. –С. 281–282. – ISN 657-892 782-3.
4. Авер’янова Є., Артем’єва, Л. Оренда та лізинг: консультації, роз’яснення спеціалістів міністерств та відомств, нормативна база, первинна документація [Текст] / Бобяк А., Василенко В., Донець Т., А. Бабак (гол. ред.). – Д.: Баланс-Клуб, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8135-45-8.
5. Купалова Г. І., Гринчук Ю. С. Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку [Текст]. – К., 2007. – 237 с. – ISBN 978-966-8454-21-9.
6. Холодний Г. О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств [Текст] / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2007. – 196 с. – ISBN 966-676-188-2.
7. Гринчук Ю. С. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств [Текст]: автореф. дис... канд.екон. наук: 08.07.02 / Львівський держ. аграрний ун-т. – Л., 2006. – 20 с.

Завантажити текст статті: