ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІЗИНГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто ефективність лізингового фінансування в сучасних економічних умовах, що супроводжуються зміною податкового законодавства. Досліджено сутність лізингу та особливості його застосування порівняно з іншими джерелами фінансування оновлення необоротних активів. Крім того, у роботі розглянуто основні переваги, які отримують учасники лізингового процесу:лізингоодержувач, лізингодавець, продавець та безпосередньо держава. Доведено,що поряд із значними перевагами лізингу перед іншими формами фінансування, існують недоліки його використання, що знижують його ефективність. Особливу увагу приділено визначенню проблем, які вирішують підприємства в процесі своєї діяльності при використанні лізингового фінансування. Висновки, зроблені у роботі, дають можливість оцінити сучасне можливості та необхідність використання лізингових операцій.

В статье рассмотрена эффективность лизингового финансирования в современных экономических условиях, сопровождающихся изменением налогового законодательства. Исследована сущность лизинга и особенности его применения по сравнению с другими источниками финансирования обновления основных средств. Кроме того, в работе рассмотрены основные преимущества, которые получают участники лизингового процесса: лизингополучатель, лизингодатель, продавец и непосредственно государство. Доказано, что наряду со значительными преимуществами лизинга перед другими формами финансирования, существуют недостатки его использования, которые снижают его эффективность. Особое внимание уделено определению проблем, которые решают предприятия в процессе своей деятельности при использовании лизингового финансирования. Выводы, сделанные в работе, дают возможность оценить современное возможности и необходимости использования лизинговых операций.

THE EFFECTIVENESS OF LEASE FINANCING IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

The article reviews the effectiveness of lease financing in the current economic conditions, accompanied by changes in tax legislation. The essence of leasing and especially its use compared with other sources of funding renewal of fixed assets. In addition, the paper considers the main benefits that members receive leasing process: the lessee, lessor, seller and directly state. It is shown that along with the significant advantages of leasing over other forms of financing, there are disadvantages of its use, reducing its effectiveness. Particular attention is given to the problems that solve enterprise's activities when using lease financing. The conclusions of the work, make it possible to evaluate contemporary possibilities and the need for leasing transactions, because at the present stage of development of market relations, leasing in Ukraine is the most effective tool for long-term financing when purchasing any vehicles or equipment. The introduction of leasing operations will update the core business by increasing access to external sources of financing that will quickly modernize production and direct savings to other needs.

Література: 

1. Ладюк О.Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги та недоліки/ О.Д. Ладюк // Финансы, учет, банки. – 2008. – Выпуск № 14. – С.59-66
2. Ларіонова К.Л. Можливості, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні/ К.Л.Ларіонова, О.В. Яремчук // Наука й економіка. - 2007. - № 4. - С. 10-19.
3. Подік А.В. Використання лізингу як фінансового інструменту інвестування розвитку економіки/ А.В. Подік // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 9. - С. 5-8.
4. Ярошевич Н.Б. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні/ Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С.241-246.
5. Башкатова С.В. Лізингове фінансування інноваційної діяльності в Україні / С.В. Башкатова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 6. – С. 67-71.
6. Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні/ С.І. Брус // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 75-79.
7. Соболь Л.В. Сутність лізингу як інструменту фінансування підприємств/ Л.В. Соболь // Бізнес-навігатор. – 2007. – № 12. – С. 96.
8. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України// [Електроний ресурс]  Режим доступу: http: //www.dfp.gov.ua.
9. Налоговый кодекс Украины № 2756-VІ от 2.12.2010 опубликованный в газете «Голос Украины», № 229-230 от 4 декабря 2010г.
10. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами // Ліга Закон//[Електроний ресурс]  Режим доступу: — http://www.liga.net.

Завантажити текст статті: