ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

В статті проаналізовано економічне співробітництво України та Німеччини; детально представлена статистична інформація, що характеризує інвестиційну діяльність України та Німеччини. Надано результати проведених у попередніх роботах досліджень щодо розширення та поліпшення інвестиційних відносин між цими країнами. Запропоновано перспективні напрямки співробітництва, методи поліпшення економічного співробітництва України та Німеччини в умовах сучасної економіки.

В статье проанализировано экономическое сотрудничество Украины и Германии; детально представлена статистическая информация, которая характеризует инвестиционную деятельность Украины и Германии. Предоставлены результаты проведенных в предыдущих работах исследований относительно расширения и улучшения инвестиционных отношений между этими странами. Предложены перспективные направления сотрудничества, методы улучшения экономического сотрудничества Украины и Германии в условиях современной экономики.

ECONOMIC COLLABORATION OF UKRAINE AND GERMANY : INVESTMENT RELATIONS

This article presents the analysis of economic cooperation between Ukraine and Germany. Priority directions of economic collaboration and coordination of different projects are identified in this article. Statistic data such as the external trade in goods and services with European countries, foreign investment activity and foreign direct investment in the Ukrainian economy from Germany are presented in this article. Described information about foreign direct investment by different typse of activity in the Ukrainian economy from Germany provides us with reasonable conclusions about extremely necessity of the Ukrainian-German investment relationship. It is obviously that the Ukrainian-German cooperation in the form of investment relationship plays significant role in the rapid development of Ukrainian economy. A list of reasons about creation and improvement of investment relationship are proved. The results of the research that has been conducted in the previous articles provides us with information about expansion and improvement of investment relationship between these two countries. Prospective directions of cooperation, methods of the Ukrainian – German economic cooperation enhancement are suggested in this article.

Література: 

1. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія/ О.І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. - ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. - Тернопіль. Економічна думка ТНЕУ. - 2011. - 848с.
2. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. : [в 3 ч.] / [редкол.: Ю. В. Макогон и др.] ; Донец. нац. ун-т ; Нац. ин-т стратег. исслед. ; Центр экон. образования. - Донецк : ДонНУ, 1997 -. - Ч. 1. - 2008. - 450 с.
3. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – К.: Либідь. – 2005. – 716с.
4. Статистичний бюлетень «Зовнішньої торгівлі Донецької області за І півріччя 2010 року». Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Донецькій області. / За ред. Н.О. Височиною. - 2010. – 58с.
5. Статистичний бюлетень «Інвестиційні відносини Донецької області з країнами світу в I півріччі 2010 року». Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Донецькій області. / За ред. Н.О. Височиною. - 2010. – 28с.
6. Статистический бюллетень «СЭЗ и ТПР Донецкой области: реализация инвестиционных проектов в I полугодии 2010 года». Государственный комитет статистики Украины. Главное управление статистики в Донецкой области./ Под ред. Н.А. Высочиной – 2010. - 56с.
7. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля та інвестиційні відносини Донецької області з країнами ЄС в 2005–2009 роках». Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Донецькій області. / За ред. Н.О. Височиною. – 2010. – 64с.
8. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія/ за заг.ред. А.В.Єрмолаєва. – К.: НІСД. – 2010. – 528с.
9. Статистический сборник «СЭЗ и ТПР Донецкой области: реализация инвестиционных проектов в 2005–2009 годах». Государственный комитет статистики Украины. Главное управление статистики в Донецкой области./ Под ред. Н.А. Высочиной. – 2010. – 93с.
10. Сайт Державного служби статистики. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Завантажити текст статті: