ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ)

Оцінено внутрішні та зовнішні джерела фінансування (на прикладі нафтопереробних підприємств), при цьому аналіз джерел фінансування проводився в розрізі операційної та інвестиційної діяльності. Розглянуто та надано характеристику фінансовим інструментам підприємств як невід’ємної частини фінансування. Визначено основні тенденції фінансування та фактори, які впливають на їх пріоритетність. Визначено, що вибір оптимальної структури капіталу або фінансування сильно залежить від зовнішнього середовища, що, у свою чергу, впливає на внутрішню політику підприємства.

The subject have been estimated of internal and external financing sources (by the example of oil-refining enterprises), in the time of analyzed of financing sources have been in point of view enterprise’s operating and investment activity. The subject have been considered and given description of enterprise’s financing instruments such as inalienable part of financing. The basic tendencies of financing and factors, which influence to their priority, have been defined. The author have been defined that choice of optimal structure of capital or financing depend on external environment that influence to internal policy of enterprise.

Література: 

1. Мних Є. В., Романенко О. А. Експрес-аналіз формування фінансових ресурсів холдингових компаній [Текст] // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 108–115.
2. Кранос Ю. Б., Коротченко М. А. Окремі аспекти застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу [Текст] // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 2. – С. 22–24.
3. Буряк П. Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства [Текст] // Фінанси України. – 2006. – № 10 – С. 123–129.
4. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.: іл. – Бібліогр.: с. 542–545. – ISBN 966-574-441-0.
5. Спасів Н. Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур [Текст] // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 129–134.
6. Фінансові інструменти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р., № 559 // Бухгалтерія. – 2005. – № 29 (652). – С. 67–72. – 79500 пр.
7. Бурденко І. М. Фінансові інструменти: особливості їх класифікації [Текст] // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 24–30. – Бібліогр.: 12 назв. – укр.
8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента [Текст] / И. А. Бланк. – К.: Ельга-Н; Ника-Центр, 2001. – 592 с. – (Библиотека финансового менеджера; вып. 3). – ISBN 966-521-140-4.
9. Загородній А. Г. Фінансовий словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – К: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 588 с. – Бібліогр.: с. 583–587. – ISBN 966-620-019-Х.
10. Катасонов В. Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики [Текст]: моногр. / В. Ю. Катасонов. – М.: Анки 1999. – 168 с. – ISBN 5-86476-129-Х.
11. Просяник В. М. Інвестиційні ресурси: теорія і прикладний аналіз [Текст] / В. М. Просяник. – Х.: «Гриф». 2001. – 78 с. – Бібліогр.: с. 73–78. – ISBN 966-7165-96-5.

Завантажити текст статті: