ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ КП «КОСТОПІЛЬВОДОКАНАЛ»)

Представлені результати оптимізації розподілу інвестиційного капіталу на КП «Костопільводоканал» з врахуванням соціально-екологічних факторів на основі максимізації сумарного доходу.

Some results of optimization of distribution of investment capital for «Kostopilvodokanal» enterprise with account of socioecological factors on basis of maximization of total income have been presented.

Література: 

1. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. ЮНИДО. Пер. с англ. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995 – 455 с.
2. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі. – К.: КНЕУ, 2002 – 320 с.
3. Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику. –Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003 – 270 с.
4. Лаукс Д., Стединжер Дж., Хейт Д. Планирование и анализ водохозяйственных систем/ Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1984 – 316 с.
5. Мороз Е.Г., Стефанишин Д.В., Скрипчук П.М. До питання вибору оптимальних інвестиційних проектів в природокористуванні в рамках концепції сталого розвитку// Вісник НУВГП. Економіка. Зб. наук. праць. – Випуск 3(31) – Рівне: НУВГП, 2005 – С. 131−139.
6. Мороз Е.Г., Стефанишин Д.В. Методика оптимального варіанта розподілу інвестиційних ресурсів у меліоративному землеробстві// Вісник Львівської комерційної академії. Сер. економічна. Вип. 20. Зб. наук. праць (за мат. II міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції»). – Львів, ЛКА, 2006. – С. 199−205.
7. Закон України “Про інвестиційну діяльність” (із змінами) №1560 – XII від 17 вересня 1991 року.
8. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання – пес, 2003 – 622 с.
9. Андрощук Г.А. Инвестиционные ресурсы инновационной деятельности// Проблеми науки - 2005 – № 4 – с. 8−16.
10. Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів// Фінанси України – 2002 - №1 – с. 75−85.
11. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст – 2002 – №10 – с. 46−51.
12. Мацибора Т.В. Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в Україні// Економіка АПК – 2003 – № 10 – с. 83−85.

Завантажити текст статті: