Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2005 рік

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Герасимчук В. Г., НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ - З

Диденко К.К., Сундукова З.В. К вопросу РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - 11

Горбунова Т. В. ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК СУЧАСНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 16

Dimitrov I. PRACTICAL INVESTIGATION OF THE DETERMINANTS IMPACT ON THE LEVEL OF DECENTRALIZATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM CHOICES - 21

Круш П.В. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ - 30

Мельниченко А.А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ - 39

Диденко К.К., Страдере М. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ - 44

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Вербіцька М.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ УКРАЇНИ - 53

Демьохін В.А. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ПРОБЛЕМИ її ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОВНОТИ ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ - 59

Овчаренко Л. В. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - 64

Пелих С.А. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ - 69

Пузіна Г.В. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ І НЕОБХІДНІСТЬ ОСОБЛИВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ - 74

Слєпушкіна А.С. ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ПРАВОВОМУ РУСЛІ - 82

Удовицька Є.А. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ - 90

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Смирнов В. Г. О РОЛИ НАУКИ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - 95

Брень К.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ГАЛУЗІ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ - 101

Гресь С.В. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ - 107

Гулевич В.О., Подвігіна В.І. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ - 114

Кожушко Л.Ф., Рокочинська Н.А. ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИЙ РИЗИК ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПРИ ОБГРУНТУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ - 119

Микитюк О.П. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ - 124

Скрипчук П.М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ - 129

Тульчинська С.О. ДЕРЖАВА ТА її РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ - 136

Яловий Г.К, Марковська В.М. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - 145

Пшик О.О. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ - 151

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Гірна ОБ. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ - 158

Гончарова О.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ - 164

Кузьмін О.Є., Шпак Н.О., Мельник ОТ. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ - 167

Мирончук Т.В. МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ - 174

Нечепуренко С.О. ФРАНЧАЙЗІНГ - ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ - 181

Яловий Г.К. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ - 188

Довгань Л.Є., Сімченко Н.О. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ - 195

Тульчинський Р.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН - 200

Хартман Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ -ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ - 206

Шевченко Т.Є., Гончаров A.M.. Мазурчук Ю.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ - 212

Wilk Jyzcf, Zyra Joanna AN OPTIMAL PRODUCTION PLANNING WITH AN APPLICATION OF VIRTUAL LOGISTIC APPROACH - 217

Коробович Г.Ю. ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ И СТРУКТУРЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ - 224

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Суйковская С.С, Жицкий А.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СТРАНОМ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. ОПЫТ ПОЛЬШИ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - 233

Gaile-Sarkane E., Magidenko A. THE POSSIBILITIES OF THE LATVIAN INFORMATION-MARKET DEVELOPMENT - 239

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Baran Dusan STARTING POINTS FOR SYSTEM CONCEPTION OF CONTROLLING - 245

Бурда А.І. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА - 250

Гсоргіалі Н.Г. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ - 255

Кривда В.І., Калана Т.В. НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ БІЗНЕС-ПЛАНІВ - 263

Малик І.П. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ЇХ ФОРМУЮТЬ - 267

Nikolova N. I. CONCEPT OF THE ACCEPTABLE RISK IN COMPANY MANAGEMENT - 273

Панайотова С. Б. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕМЕН В РЕГИОНАХ И ОБЩИНАХ С ПОЗИЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА - 280

Сумин В.А. ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА УПРАВЛЕНИЯ - 288

Tzvetkov G. CONCERNING OF FUNCTION "REGULATION'' IN PRODUCTION MANAGEMENT - 291

МАРКЕТИНГ

Wojnarowska H. MEASUREMENT & EVALUATION OF CUSTOMERS VALUE & ITS EFFECTS ON COMPANIES MARKETING DECISIONS - 296

Король Б.О. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, РІЗНОВИДИ І МОТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ - 304

Язвінська Н.В. ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - 313

Зозульов О. В., Парфьонов О. С МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТОВАРУ - 321

Коваль З.О. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ - 327

Комяков О.О. ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ - 331

Кубишина Н.С. ІННОВАЦІЯ В КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 336

Тульчинська C.O., Кириченко С.О. ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ - 343

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Афанасьєв М.В., Чемчикаленко Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ Й ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ - 351

Березовський К.В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ - 355

Войтко С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА НАУКОМІСТКИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР - 362

Косіцина І.О. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ - 366

Кузьмін О.Є., Князь С.В., Мельник Л.І. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ - 371

Панягина А.Е., Чайковская Н.В., Родионова Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ - 383

Підлісна О.А., Чайковская Н.В., Чайковский Д.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ - 389

Чайковская Н.В., Чайковский Д.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ - 395

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Anguclov К. POSSIBILITIES OF RISK DECREASING IN REENGINEERING OF HIGH TECHNOLOGICAL PRODUCTION BY MEANS OF BENCHMARKING - 401

Артеменко Л.П. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ - 404

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Тарушкин А. Б., Климович Н. В., Ярошовец К. В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ - 411

Юренок В.Н., Янсон В.А. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ - 418

Дзюбан І. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ - 425

Журнал Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2004 рік подається загальним файлом [2005.pdf - 225.6 Mb]