Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2004 рік

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Биконя С. Ф. ТЕОРІЯ ВЛАСНОСТІ І ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЕКОНОМІКИ - 5

Гриневская С.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЭКОНОМИКИ - 10

Косіцина І.О. РИНОК В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ - - 17

Трофімчук О. Р. КОЛЕКТИВНА ВЛАДА ПОКУПЦІВ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ В ТОРГІВЛІ - 21

Хміль Ф. І. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ - 24

Шевчук О.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ - 30

Шевчук О.В. АГРАРНИЙ СЕКТОР СКЛАДОВА СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ - 33

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Вербіцька М.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ - 39

Кожемяченко О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ - 43

Кожушко Л.Ф., Рокочинська Н.А. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ - 48

Козловський К., Лаце Н. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛАТВИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА - 54

Красношапка В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ - 59

Круш П.В. СУЧАСНІ ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ - 65

Максименко І.А. ПОДАТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ - 71

Пузіна Г.В. МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ - - - 76

Синельников Б. В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ - 82

Шевчук О.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ - 86

Шевчук Н.А. ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ВУГЛЕВИДОБУВНОГО РЕГІОНУ - 89

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Березовський К.В. ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ - 95

Гресь С.В. ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ  - 100

Івануса А.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗВЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ - 105

Коваленко Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В Україні – 114

Кожушко Л.Ф., Костюкевиц Р.М., Костюкевич А.М. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ - 117

Корогодова О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ - 123

Кривда В.І., Калапа Т.В. інженер, Нараєвський С.В. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ РЕСУРСІВ МАЛИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ - 130

Лисенко С В. СУДНОБУДІВНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ - 136

Марковська В.М. КРЕДИТИ ТА ДЕПОЗИТИ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ - 141

В. Нешпорс ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 147

Салига С.Я., Соловйова Л.О. СТРАТЕГІЯ ТА НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ - 153

Удовицька Є.А. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 156

Швець Л.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ Її ОЦІНКИ - 160

Шовкун І.А. ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКШОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ НАУКИ УКРАЇНИ - 165

Яловий Г.К., Косіцина І.О. РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ - 170

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Бець М.Т. ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – 175

Кліменко О.В. АНАЛІЗ МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА - 179

Подвігіна В.І., Бойчук Н.Я. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - 186

Скловська Є.Г., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ* ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - 190

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Велев Мл.Ст. СОСТОЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ БОЛГАРИИ - 195

Герасимчук В. Г. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ - 202

Панайотова С.Б. ВОЗМОЖНОСТИ ГЕРМАНИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСУДАРСТВАМИ-ПАРТНЕРАМИ - 214

Скорик Г.І. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ - 218

Шевченко Т. Є., Бушуев С. Д. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПЕРІОД СТАЛОЇ ЕКОНОМІКИ - 223

Ягегерфард Насссер.МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИРАНА - 227

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ведуга Л.Л. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ - 233

Вовк Л.С, Степаненко Ю.А. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-КОМАНДИ - 238

Голуб А. Г. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ - 243

Довгань Л. Є., Сімченко Н. О. ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ - 249

Жуков Б. Б. ПРОБЛЕМИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БОЄЗДАТНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ - 257

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. БЮДЖЕТНЕ КОНТРОЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ - 263

Малик І.П. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - 268

Николова А. Г., Пенчева А.П. КОНКУРЕНЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАБОТЕ В КОЛЛЕКТИВЕ - 274

Nikolova N.I. STRATEGIC MOTIVES ABOUT A CHOICE OF BUSINESS COMBINATIONS AS AN ANTI - CRISIS STRATEGY IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES IN TRANSITION - 279

Олесневич Д.Л., Жук О.П. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ - 286

Поплавська Ж.В., Станько Н.Л. КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ – 291

Селюк І.В. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - 296

Фриман Е.М., Ковальчук К.Ф. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 299

Georgi Tzvetkov ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION OF THE OFFERED SERVICES FROM THE PUBLIC ADMINISTRATION BY RE-ENGINEERING APPLICATION - 304

Юринець З.В.,Іванішин М.В. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ - 310

МАРКЕТИНГ

Гороховский О.В., Ковальчук К.Ф., Яненко М.А. ПРОЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ - 317

Діброва Т.Т. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ - 323

Журило В.В. ЕЛЕМЕНТИ І СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 328

Зозульов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ УКРАЇНИ - 333

Комяков О.О. ДО ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА - 338

Кубишина Н.С. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 342

Лисовина Е.Н. К ПРОБЛЕМЕ ИНСТИТУТА МАРКЕТИНГА В УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ - 347

Нечепуренко С.О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФРАНЧАЙЗІНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ - 350

Пащук О.В. ПРИРОДА СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ: ОЦІНКА, ВИБІР, ВИКОРИСТАННЯ - 353

Тульчинська С.О. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ - 358

Tzvctkov G.K.,Furnadzieva M. MINIMAL COSTS FOR COMPETITIVE PRICE UNDER REASONABLE PROFIT - 362

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Афанасьев Н.В., Чемчикаленко Р.А. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ТЕОРИИ ИННОВАТИКИ - 365

Власенко О.С. ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ - 371

Гончар А.Ф. ДЕЯКІ ЕКОНОМ1КО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ - 378

Сачук Т.Г. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ - 383

Смоляр Л.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ - 388

Чупайленко О.А. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ - 393

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Войтко С.В. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 401

Рихтюк В.Л. ВІЙСЬКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - 406

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Гаталяк З.П., Найчук-Хрущ М.Б. ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (АІСУ) В ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУРАХ - - 411

Гуменюк В.Я., Король Б.О. МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА - 416

Євдокимов Ф.І., Кучер В.А. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ПОТУЖНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА - 421

Жиров О.Л., Плічко Н.М. Позднякова І.B. КВАЗІОПТИМАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПО НЕЧІТКИХ КРИТЕРІЯХ- 428

Малярец Л.М. ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ - 432

Матусов Ю.П. ДО ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМЕТРІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ - 438

Павлиш Е.В. ЗАВДАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - 440

Яловий Г.К., Крейдич LM. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ - 444

Журнал Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2004 рік подається загальним файлом [2004.pdf - 202 Mb]