ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ НА КОЖНОМУ З ЕТАПІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

На основі обґрунтування ризикованості будівельної галузі доведено необхідність ідентифікації підприємницьких ризиків на кожній стадії будівельного процесу. Наведено структурований опис можливих джерел ризиків, який дозволяє створити систему регулярних процедур виявлення чинників ризиків в конкретних умовах, звузити поле прояву неврахованих чинників і приступити до планомірної розробки заходів, що ослабляють небажану дію чинників ризиків і тим сприяють встановленню режиму економічно безпечного функціонування організацій будівельного комплексу.

In the article on the basis of ground of risks of building industry the necessity of authentication of enterprise risks is led to on every stage of building process. The structured description of possible sources of risks, which allows to create the system of regular procedures of exposure of factors of risks in concrete terms, is resulted, to narrow the field of display of the untaken into account
factors and begin systematic development of measures which loosen undesirable action of factors of risks, and is instrumental in those to establishment of the mode economic safe functioning of organizations of building complex.

Література: 

1. Клапків М. С. Питання етимології економічного ризику / М. С. Клапків // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 14–20. – Бібліогр.: с. 14–20.
2. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова – М.: Инфра-М, 1998. – 224 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 221. – ISBN 5-86225-373-4.
3. Вітлінський В. В. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем економічного ризику / В. В. Вітлінський, Л. В. Колобова // Фінанси України. – 1999. – № 1. – С. 130–132.
4. Вербицька Г. Л. Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Вербицька Галина Любомирівна; Національний транспортний університет. – К., 2005. – 32 с., включ. облкл. : іл. – Бібліогр.: с. 27–32.
5. Хохлов Н. В. Управление риском: учеб. пособие для вузов / Николай Валерьевич Хохлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с. – ISBN 5-238-00119-3.
6. Уткин Э. А. Риск-менеджмент: учеб. / Эдуард Андреевич Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Издательство ЭКМОС, 1998. – 288 с. – ISBN 5-88124-020-0.
7. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К.: Інфодиск, 2006. Практична енциклопедія підприємця – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
8. Экономика строительства / И. С. Степанов, В. Я. Шайтанов, С. С. Романова и др.; под ред. И. С. Степанова. – М.: Юрайт, 1998. – 413 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 306–307. – ISBN 5-85294-012-7.

Завантажити текст статті: