ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ПОШУКУ ТА ОСВОЄННЯ РИНКОВИХ НІШ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В роботі проаналізовано доцільність використання підходів до виявлення ринкових ніш підприємствами в сучасних умовах розвитку бізнесу. Окреслено основні напрями підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Запропоновано алгоритм пошуку та освоєння ніші, сформовано технологію її пошуку, що спрямована на виявлення привабливого ринку та задоволення очікуваних потреб українських споживачів.

В работе проанализировано целесообразность использования подходов к выявлению рыночных ниш предприятиями в современных условиях развития бизнеса. Очерчены основные направления повышения эффективности деятельности и обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий. Предложен алгоритм поиска и освоения ниши, сформирована технология ее поиска, что направлена на выявление привлекательного рынка и удовлетворение ожидаемых потребностей украинских потребителей.

CONSTRUCTION OF THE SEARCH ALGORITHM AND DEVELOPMENT OF NICHE MARKETS BY DOMESTIC ENTERPRISES

The paper analyzes the usefulness of approaches to identify market niches enterprises in modern conditions of business development. Outlines the main ways of increasing efficiency and competitiveness of domestic enterprises. An algorithm for finding and developing niche formed its search technology, which seeks to identify attractive market and meet the anticipated needs of Ukrainian consumers.

Література: 

1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Дж. Дей, В. Кумар, Д. Аакер. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 848 с.
2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – Учебник для вузов / Г. Ас сель; пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: Инфра-М, 1999. – 804 с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1998. – 416 с.
4. Длігач А.А. Підходи до сегментування на ринку / А.А. Длігач, О.А. Виноградов // Економіка пром-сті. — 2007. — № 4. — C. 17–20.
5. Должанський І.З. Конкурентоспроможність галузі: навч. посіб. / І.З. Должанський. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 386 с.
6. Зозулев А.В. Сегментирование рынка: учебн. пособие / А.В. Зозулев. – Х. : Студцентр, 2003. – 232 с.
7. Циганкова Т.М. Роль сегментації в створенні довгострокових конкурентних переваг фірми на зарубіжних ринках / Т.М. Циганкова // Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник – № 6. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 287–284.

Завантажити текст статті: