ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Досліджено та проаналізовано корпоративні трансформації в системі залізничного транспорту деяких європейських країн та виявлено позитивні та негативні наслідки проведення реформ з метою використання наявного досвіду у процесі здійснення корпоративних трансформацій в системі залізничного транспорту України.

The article is devoted research and analysis of corporate transformations in the system of railway transport of foreign countries and exposure of positive and negative consequences of carrying out reforms with the purpose of the use of existent experience in the process of realization of corporate transformations in the system of railway transport of Ukraine.

Keywords: railway transport, reformation, transformations, aktsionuvannya, privatization, efficiency, infrastructur

Література: 

1. Довідник основних показників роботи залізниць України (1997–2007 рр.) / [Під кер. Н. В. Котіль; виконавці Н. В. Гринь, О. В. Савицька, О. В. Смокал та ін]. – К.: Вид-во ТОВ «Нескінченне джерело», 2009. – 44 с.
2. Цвєтов Ю. М. Проблеми та основні напрямки реформування системи залізничного транспорту України [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – К.: КУЕТТ, 2007. – 222 с. – ISBN 978-966-7737-74-0.
3. «Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту».
4. Юхновський І. Р. Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт: Проблеми та перспективи [Текст] / І. Р. Юхновський, Г. Б. Лебеда, Т. І. Попова; за ред. І. Р. Юхновського. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 288 с. – ISBN 966-7625-76-1.
5. Терешина Н. П. Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок [Текст] / Н. П. Терешина, А. В. Шобанов, А. В. Рышков. – М.: ВИНИТИ РАН, 2005. – 240 с. – ISBN 5-902928-01-X.
6. Стратегія відновлення життєздатності залізниць у країнах Європейського співтовариства: Офіційний документ «Біла книга» [Текст] / Комісія Європейського співтовариства. – Брюссель, 30.07.96 СОМ (96) 421, остаточна редакція.
7. Директива 91/440 ЕЭС Совета от 29 июля 1991 года, касающаяся развития железных дорог сообщества [Текст] // Official № L 237. – 1991. – С. 25–28.
8. Обзор международного опыта реформирования железнодорожного транспорта [Текст] // Эрнст энд Янг, 2006. 9. Асеев Д. К. Государственное регулирование естественных монополий в условия проведения структурной реформы: На примере железнодорожного транспорта [Текст] // Дис. канд. эк. наук: 08.00.01., 08.00.05. – М.: РГБ, 2003. – 178 с.
10. Румянцев М. К., Румянцева М. Н. Реструктуризация как метод повышения эффективности железных дорог в условиях рынка [Текст] // Реформирование естественных монополий (структурная реформа железнодорожного транспорта): сб. науч. трудов. – СПб.: СпбГУ ПС, 2001. – С. 42–44. – ISBN 966-620-209-3.
11. Выгнанова М. А. Оценка экономической эффективности корпоративных трансформаций в системе железнодорожного транспорта России [Текст]: Дис. канд. эк. наук: 08.00.05. – М.: РГБ, 2003. – 193 с.
12. Сай В. М. Планетарные структуры управления на железнодорожном транспорте [Текст]: науч. моногр. – М.: ВИНИТИ РАН, 2003. – 336 с.
13. О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: Постановление Правительства РФ № 384 от 18 мая 2001 г. [Текст] // Инф. система «Консультант-Плюс».
14. Thompson L. S. Show Railway Business Report. – 1997. – № 5 – 15.
15. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни [Текст] / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Д., 2006. – 259 с. – ISBN 966-8471-14-8

Завантажити текст статті: