ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

У статті виявлено динаміку розвитку фармацевтичного ринку України. Проаналізовано сутність та особливості реклами на фармацевтичному ринку. Проведено рейтинг маркетуючих компаній за об’ємом лікарських засобів у грошовому виразі. Визначено пріоритетність медіа носіїв на фармацевтичному ринку.

В статье выявлена динамика развития фармацевтического рынка Украины. Проанализированы сущность и особенности рекламы на фармацевтическом рынке. Проведен рейтинг маркетирующих компаний по объему лекарственных средств в денежном выражении. Определена приоритетность медианосителей на фармацевтическом рынке.

EFFECT OF ADVERTISING ON PHARMACEUTICAL MARKET UKRAINE

The article revealed the dynamics of development of pharmaceutical rinu. Analyzed the essence and features advertising on pharmaceutical market. A rating of marketuûčih companies ob’êmu medicines in terms. Media defined the priority on the pharmaceutical market.
Ключові слова: фармацевтичний ринок, лікарські засоби, реклама.

Література: 

1. Про рекламу: закон України від 03.07.1996 р. №270/96: [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України.–1996¬–
№ 39.–с.181.–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0
2. Віннікова І.І. Рекламна діяльність фармацевтичних підприємств :дис.канд. ек. наук: спец. 08.03.04 / І. І. Віннікова;Київ.нац. економ. ун-т.¬– К.: КНЕУ, 2006. – 222 с.
3. Короткий Г.І. Рекламний менеджмент: [навч. посібник] / Г.І. Короткий, І.І. Віннікова. – К.: ДАЖКГ, 2010. – 220 с.
4. Віннікова І.І. Сутність та особливості реклами на фармацевтичному ринку/ І.І. Віннікова, Г.М. Гребньов //Вісник Хмелин. нац. ун-ту. – 2010. - №6, (т. 4.) – С. 64 – 68.
5. Батра Р. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Дж. Майерс, Д. Аакер; пер. с англ. – 5-е изд. – М.; СПб.; К. : Вильямс, 1999. – 784 с.

Завантажити текст статті: