ПОБУДОВА КАРТИ СТРАТЕГІЧНИХ ГРУП РИНКУ БІЗНЕС-ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проведено оцінювання конкуренції на ринку бізнес-освіти Запорізької області на основі побудови карти стратегічних груп. Досліджено процедуру використання інструментарію та удосконалено її окремі аспекти. Проаналізовано особливості практичної реалізації методу на прикладі ринку бізнес-освіти Запорізької області.

Выполнена оценка конкуренции на рынке бизнес-образования Запорожской области на основе построения карты стратегических групп. Исследовано процедуру применения инструментария и усовершенствовано её отдельные аспекты. Проанализированы особенности практической реализации метода на примере рынка бизнес-образования Запорожской области.

MAP OF STRATEGIC GROUPS OF ZAPOROZHYE REGION BUSINESS EDUCATION MARKET CONSTRUCTION

The competition estimation at Zaporozhye region business-education market is executed by construction of map of strategic groups. Procedure of this method application is investigated and its separate aspects are improved. The features of the method practical realization on the example of Zaporozhye region business-education market are analysed.

Література: 

1. Цифры российского рынка бизнес-образования [Электронный ресурс] – 2011. – Режим доступу : http://www.treko.ru/show_article_1032. – Заголовок з екрану.
2. Бизнес-образование в Украине – миф или реальность?– 2011. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/mba/articles/22.html. – Заголовок з екрану.
3. Бизнес-образование : специфика, программы, технологии, организация [текст] / Под общ. ред. С.Р. Филоновича. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 690 с.
4. Кузнецова Н.Б. Бізнес-освіта як фактор підвищення якості та конкурентоспроможності управлінських кадрів в умовах інтеграції освітнього простору / Н.Б. Кузнецова // Зб. наук. праць ЧДТУ. – 2009. – № 22, ч.1. – С.148–151.
5. Опацька С.В. Розвиток бізнес-освіти в Україні в умовах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / С.В. Опацька. – Л. : Ін-т регіональних досліджень. – 2002. – 24 с.
6. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; [пер. с англ.]. – [12-е изд.]. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 928 с.

Завантажити текст статті: