АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Проаналізовано питання формування фінансових витрат промислового підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто порядок капіталізації фінансових витрат за різних умов створення кваліфікаційних активів та отримання і використання позик на підприємстві.

Проанализированы вопросы формирования финансовых расходов промышленного предприятия в современных условиях хозяйствования. Рассмотрен порядок капитализации финансовых расходов при разных условиях создания квалификационных активов и получения и использования ссуд на предприятии.

ANALYSIS OF ESTABLISHING OF FINANCIAL EXPENSES OF MANUFACTORY ENTERPRISE UNDER MODERN CONDITIONS

The questions of establishing financial expenses of manufacturing enterprise in modern conditions of functioning are analyzed. The order of capitalization of financial expenses under different conditions of creation of qualifying assets and receiving and use of loans in the enterprise are considered.

Ключові слова: фінансові витрати, позики, кваліфікаційний актив, капіталізація.

Література: 

1. Україна. Господарський кодекс. Від 16.01.2003 р. № 436-IV
2. Україна. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджені наказом Мінпромполітики України від 9.07.2007 р. № 373.
3. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджене наказом Мінфіну України 31.12.1999р. № 318. Зареєстроване в Мін’юсті України 19.01.2000 р. № 27/4248.
4. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати». Затверджене наказом Мінфіну України 28.04.2006 р. № 415. Зареєстроване в Мін’юсті України 26.05.2006 р., № 610/12484.
5. Гура Н. Облік і капіталізація фінансових витрат / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. №1. – С. 55–60.

Завантажити текст статті: