ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Дослідження присвячене визначенню теоретичних, методичних і практичних питань податкового обліку корпоративних цінних паперів. Розглянуто класифікацію цінних паперів та визначено основні проблеми у сфері податкового обліку на ринку цінних паперів.

Исследование посвящено определению теоретических, методических и практических вопросов налогового учета корпоративных ценных бумаг. Рассмотрена классификация ценных бумаг и определены основные проблемы в сфере налогового учета на рынке ценных бумаг.

FEATURES OF TAX ACCOUNTING IN UKRAINIAN SECURITIES MARKET

The research is devoted to the definition of theoretical, methodological and practical issues of tax accounting for corporate securities. A classification of securities is given and the basic problems related to tax accounting in the securities market are determined.

Література: 

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», №334/94-ВР // Офіційний вісник України. – 2003. – № 3. – 6 с.
2. Закон України «Про податок на додану вартість», № 168/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 18. – 3 с.
3. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», №889-ІV // Офіційний вісник України. - 2003., № 28. - 9 с.
4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», № 3480-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – 61 с.
5. Шиш А.М. Ефективність системи оподаткування підприємств України / А.М. Шиш // Зб. наук. праць Подільської аграрно-технічної академії. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 8. – С.336–338.
6. Климюк Л.Л. Податкова політика через призму розвитку ринку цінних паперів в Україні / Л.Л. Климюк// Матеріали Всеукр. наук. конф. «Актуальність проблеми теорії та практики фінансів, грошового обігу і кредиту». – К., 2010. – 38 с.
7. Бєлєнький П.Ю. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні / П.Ю. Бєлєнький // Вісник НАН України №4. – 2006. – 11 с.
8. Гончар І.І. Організація обліку та аналізу операцій з корпоративними цінними паперами з використанням автоматизованих інформаційних систем / І.І. Гончар // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. / Відп. ред. В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 118–124.

Завантажити текст статті: