МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття присвячена дослідженню різноманітних підходів до класифікації видів лізингу. Для здійснення дослідження лізингової діяльності та організації цілеспрямованої практичної роботи з засвоєння лізингу важливе значення має правильне визначення можливих його видів і способів їх реалізації, оскільки в світовій практиці існує значна кількість класифікацій лізингових відносин.

Статья посвящена исследованию разнообразных подходов к классификации видов лизинга. Для осуществления исследования лизинговой деятельности и организации целеустремленной практической работы с освоения лизинга важное значение имеет правильное определение возможных его видов и способов их реализации, так как в мировой практике существует значительное количество классификаций лизинговых отношений.

METHODICAL GOING IS NEAR CLASSIFICATION OF LEASING IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

The article is devoted research of the various going near classification of types of leasing. For realization of research of leasing activity and organization of purposeful practical work on mastering of leasing correct determination of his possible kinds and methods of their realization has an important value, the more so, that world practice produced the numerous variants of leasings relations.

Література: 

1. Господарський кодекс України – Режим доступу: www.rada.gov.ua
2. Цивільний кодекс України– Режим доступу: www.rada.gov.ua
3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Закон України «Про фінансовий лізинг – Режим доступу: www.rada.gov.ua
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
6. Барабаш А.Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні : дис. … д-ра екон. наук : 08. 00. 04. / А.Г. Барабаш – Х.: УкрДАЗТ, 2007. – 30 с.
7. Гришко Н. Щодо питання класифікації лізингу в Україні / Н. Гришко, О. Кунченко // Економічний аналіз. – 2008. – № 19. – С. 24–29.
8. Горемыкин В.А. Лизинг: учебник / В.А. Горемыкин. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – М.: Информационно-издательский дом «Филтнъ»; Информцентр ХХI века, 2005. – 944 с.
9. Іванишин В.В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації / В.В. Іванишин. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 294 с.
10. Топішко Т. І. Проблеми класифікації видів лізингу / Т.І. Топішко // Науковий вісник Волинського нац.. уні-ту імені Лесі Українки. – 2008. – № 7. – С. 181–190.

Завантажити текст статті: