ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуті питання утилізації вторинних відходів промисловості з позиції економічної доцільності та запропоновано шляхи їх вирішення. Проаналізовано економічний аспект використання відходів чорної металургії.

В статье рассмотрены вопросы утилизации вторичных отходов промышленности с позиции экономической целесообразности и предложены пути их решения. Проанализирован экономический аспект использования отходов черной металлургии.

ECONOMIC EFFICIENCY OF UTILIZATION OF THE INDUSTRY SECOND WASTES

The article deals with disposal of secondary wastes industry from the perspective of economic feasibility and proposed solutions. Analyzed the economical aspect of waste ferrous metallurgy.
Ключові слова: ефективність, відходи, промисловість, шлак, чорна металургія.

Література: 

1. Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 5.03.1998 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua – Ст. 1.
2. Закон України «Про альтернативні види рідкого та газового палива» № 1391-XIV від 14.01.2000 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua – Ст. 1.
3. Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96: № 89 від 29.02.1996р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» № 1360 від 31.08.1998 р.
5. Середенко М.А. Черная металлургия Украины 1917–1957 гг. / М.А. Середенко. – К.: Знание, 1957. – 368 с.
6. Уваров В.А. Економічні проблеми розвитку чорної металургії УРСР / В.А. Уваров. – К.: Знання, 1970. – 236 с.
7. Долгоруков Ю.А. Економічне забезпечення структурної перебудови металургії України /Ю.А. Долгоруков // Економіка України. — 1995. — № 10 — С. 40–45.
8. Шапран В.К. Металургійний сектор України: тенденції розвитку [Електронний ре-сурс] / В.К. Шапран // Ринок цінних паперів/ — 2006.— № 18 (321). — С. 70—74. – Режим доступу: http://www.rcb.ru/ircb/default.asp

Завантажити текст статті: