ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті розглянуті підходи до розуміння процесу глобалізації, парадигми сучасної глобалістики, в рамках яких працюють відповідні наукові напрями щодо глобалізації. Подано результати проведених у попередніх роботах дослідженнь щодо використання запропонованих методик (МСРБ та БМД) для дослідження процесів глобалізації. Моделювання вказало на наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками, які є складовими економічного і соціального вимірів глобалізації, що свідчить про їх тісну взаємозалежність.

В статье рассмотренные подходы к пониманию процесса глобализации, парадигмы современной глобалистики, в рамках которых работают соответствующие научные направления относительно глобализации. Предоставлены результаты проведенных ранее исследований относительно использования предложенных методик (МСРБ и БМД) для исследования процессов глобализации. Моделирование указало на наличие причинно-следственных связей между показателями, которые являются составляющими экономического и социального измерений глобализации, которая свидетельствует об их тесной взаимозависимости.

GLOBAL PROCESSES OF MODERN WORLD ECONOMY IN CONTEXT OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND ECONOMIC SECURITY

The current research examines various approaches of understanding the process of globalization and the paradigm of modern globalistics in frames of which different research trends are implied. The attained results from previous studies concerning proposed methods of globalization process studying. Modeling has indicated the presence of causality between the indicators that make up the economic and social dimensions of globalization, that further affirms their close interdependence.

Ключові слова: глобалізація, індекс глобалізації, індикатор, методика суспільного розвитку та безпеки (МСРБ), байєсівські мережі довіри (БМД), причинно-наслідкові зв’язки

Література: 

1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія /за ред. Д.Г. Лук’яненка – К.: КНЕУ, 2001. 538 с.
2. Пахомов Ю. Україна і виклик глобалізації / Ю. Пахомов // День. – 2001. – №189 (07.08.01). – С. 2.
3. Белорус О. Императивы стратегии развития Украины в условиях глобализации / О.Белорус // Экономика Украины. – 2001. №11. – С. 5-6.
4. Ковальчук Т. Як протидіяти відмиванню брудних коштів / Т. Ковальчук // Урядовий кур`єр. – 2001. № 287 (12.12.01). – С. 13.
5. Клочко В. Глобализация и ее влияние на страны с переходной экономикой / В.Клочко // Экономика Украины. – 2001. – № 10. – С. 53 55.
6. Полозенко Д. Финансовая глобализация и ее возможные последствия / Д. Полозенко // Экономика Украины. – 2002. №5. – С. 12 16.
7. Згуровський О.М. Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті суспільного розвитку та безпеки країн світу. Ч. 2 / О.М. Згуровський // Системні дослідження та інформаційні технології // 2010 . – № 3. – С. 112 124
8. Згуровський О.М. Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті суспільного розвитку та безпеки країн світу. Ч. 1 / О.М. Згуровський // Системні дослідження та інформаційні технології // 2009 . – № 2. – С. 121 133.
9. Болдак А.О. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків глобалізаціїних процесів на основі байесівських мереж довіри / А.О. Болдак, О.М. Згуровський // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. научных трудов. – Стамбул Донецк: ДонНУ-РФ НИСИ в г. Донецк, 2010. – С. 86 92.
10. Матер. Міжнар. конф. “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству”. Т. 1.– Донецьк: ДонНУ, 2001. 124 с.
11. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації / А.С.Філіпенко. – К.: Либідь, 2000. 234 с.
12. KOF Index of Globalization, [Electronic resource]. –– http://globalization.kof.ethz.ch/.
13. The GeNIe (Graphical Network Interface) software package. http://genie.sis.pitt.edu/about.html

Завантажити текст статті: