РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розглянуто складові загроз економічному виміру сталого розвитку України. Наведено вихідні положення методики розрахунку рівня загроз та її математичний апарат. Проаналізовано такі рівні загроз як ресурсозалежність, дисбаланс виробничої інфраструктури, виробничо-споживчий дисбаланс. Здійснено моделювання загроз для адміністративно-територіальних одиниць України. Здійснено порівняльний аналіз і ранжування областей і регіонів України за рівнем загроз.

Рассмотрены составляющие угроз экономическому измерению устойчивого развития Украины. Приведены исходные положения методики расчета уровня угроз и ее математический аппарат. Проанализированы такие уровни угроз как ресурсозависимость, дисбаланс производственной инфраструктуры, производственно-потребительский дисбаланс. Осуществлено моделирование угроз для административно-территориальных единиц Украины. Проведены сравнительный анализ и ранжирование областей и регионов Украины за уровнем угроз.

Література: 

1. HF [Electronic Resource]: Heritage Fundation. – Електрон. дан. (1 файл). – 2009 – Mode of access: www.heritage.org
2. WEF: World Ecomomic Forum. – Електрон. дан. (1 файл). – 2009 – Mode of access: www.weforum.org.
3. Сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/
4. Згуровский М.З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005-2007/2008 годы) / М.З. Згуровский, А.Д. Гвишиани. — К.: Политехника, 2008. – 331 с.
5. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: у 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А.О. Болдак, С.В. Войтко, І.М. Джигирей та інші; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2009. – 280 с.
6. Статистична iнформацiя [Electronic Resource] Державний комiтет статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Аббасова Л. Звіт про конкурентоспроможність України 2010. На зустріч економічному зростанню та процвітанню // Фонд «Ефективне Управління» у співробітництві зi Всесвітнім економічним форумом / Л. Аббасова, І. Ґазізуллін, Д. Мусатов, Р. Рубченко. – Режим доступу: www.feg.org.ua.

Завантажити текст статті: