СПОЖИВЧИЙ НАПРЯМ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Стаття присвячена аналізу підходів до визначення поняття ефективності із метою окреслення найбільш доцільного для використання за умов сучасної складності ринку. Окрім цього, узагальнено риси промислового ринку та їх вплив на ринок, і зроблено спробу зіставити показники, що обраховуються в рамках збалансованої системи показників, із означеними рисами відповідно до їх впливу на ринок. За результатами проведеного дослідження окреслено напрямки подальшого розвитку теми.

Summary. The article is devoted to analysis of some methods of attack the problem with definition the essence of notion of effectiveness. It is done to find the most suitable one to use in the presence complex market conditions. Besides it is generalized some distinguishing features of industrial market and their influence on the market nature. Moreover the attempt of comparison some of the balanced scorecard activities with those of distinguishing features according to its influence on the market. To sum up the research the course of further development of the subject is outlined.

Ефективність, промисловий ринок, збалансована система показників

Література: 

1. Криничный М. Н. Моделирование процессов оценки эффективности функционирования предприятий [Текст] / М. Н. Криничный. // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм
собственности : сборник научных трудов/ НАН Украины, Институт экономики промышленности ; [редкол.: Иванов Н. И. и др]. – Донецк, 2000. – С. 149-159. –Библиогр. в подстрочн. примечаниях.
2. Фурманюк О. Л. Управління ефективністю діяльності суб’єктів оподаткування [Текст] : курс лекцій. / О. Л. Фурманюк ; Державна податкова адміністрація України, Національна академія податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2003. – 240 с., : іл. : табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – 300 прим. – ISBN 966-8071-37-9.
3. Криничный М. Н. Методические вопросы сравнительной оценки и анализа эффективности функционирования экономических систем [Текст] / М. Н. Криничный. // Проблемы повышения эффективности функционирования
предприятий различных форм фобственности : сборник научных трудов/ НАН Украины, Институт экономики промышленности ; [редкол.: Иванов Н. И. и др]. – Донецк, 2001. – С. 326-334. – Библиогр.: с. 334.
4. Пучка Н. Ф., Плаксин В. И. Основы оценки интегральной эффективности деятельности предприятия [Текст] / Н. Ф. Пучка, В. И. Плаксин // Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях», 20-25 апреля 2003 г. [Текст]– Севастополь: Издательство СевНТУ, 2—3. – 240 с.
5. Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм [Текст] / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України. – 2005. - № 1. – С. 47 – 53. - ISSN 0131-775Х.
6. Нивен Пол Р. Сбалансированная Система Показателей [Текст] : шаг за шагом: максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов : [пер. с англ. О. Д. Каникевича] / Пол Р. Нивен. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 328 с. – Примеч. в конце разделов. – Предм. указ.: с. 310 – 313. – 2000 экз. – ISBN 0-471-07872-7 (англ). – ISBN 966-8644-03-4.
7. Момот В. Є. Чинники ринкової невизначеності у поведінці підприємств [Текст] : Монографія / В. Є. Момот ; Дніпропетровський університет економіки та права ; [за наук. редакцією проф. А. Задої]. – Дніпропетровськ: Видавництво
ДУЕП. – 2002. – 228 с. – Бібліогр.: с. 224-227. – 300 прим. – ISBN 966-7479-43-9.
8. Задоя А. Формування системи нових ринкових відносин [Текст] / А. Задоя, В. Момот // Економіка України. – 2004. - № 5. – С. 44 – 50. – ISSN 0131-775Х.
9. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посібник / О. О. Шубін [та ін] ; відп. ред. О. О. Шубін ; [рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14/18.2-597 від 21.03.02]. – К.: НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002. – 432 с. – 500 прим. – ISBN 966-7530-23-X.
10. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект [Текст] : учеб. пос. / А. В. Зозулев. – Харьков: Студцентр, 2005. – 328 с. : ил. : табл. – Библиогр. 86 наим (с. 321 - 325). – 800 экз. – ISBN 966-7530-38-8.

Завантажити текст статті: