ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Анотація. В статті проаналізовано причини, що стримують українські підприємства виходити на зарубіжні ринки, серед яких можна виділити дві групи: причини, пов’язані з недосконалою державною політикою у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також причини, пов’язані з недосконалою міжнародною діяльністю самих підприємств. На основі цього аналізу було розроблено рекомендації щодо вдосконалення заходів державної підтримки українських експортерів та управлінських заходів, які можуть підвищити результати міжнародної маркетингової діяльності підприємств.

Annotation. This article contains analysis of two groups of reasons that restrain Ukrainian enterprises to go internationally: reasons concerned with ineffective state politics in the field of external economic activity, and reasons concerned with ineffective international activity of Ukrainian enterprises. According to this analysis recommendations for improvement the measures of government support of Ukrainian exporters were proposed, and recommendations for increasing the results of international marketing activity of Ukrainian enterprises were developed.

Ключові слова: міжнародна конкурентна перевага, міжнародна кооперація
виробництва, стратегічний альянс, експортний консорціум.

Література: 

1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе : Учеб. пособ. [Текст] / Е.Ф. Авдокушин. – М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 328 с. – 5000 экз. – ISBN 5-94798-034-7.
2. Бобина М. Стратегические альянсы в глобальной экономике [Текст] / М. Бобина // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №11. – С. 106 – 109.
3. Дудник О. Выход есть: Некоторые особенности выхода на внешние рынки мелких и средних компаний от професора международного менеджмента и маркетинга Дж. Бертрана [Текст] / О. Дудник // Компаньон. – 2001. – №21. – С. 50 – 51.
4. Каніщенко О.Л. Проблеми посилення конкурентних позицій в міжнародному середовищі [Текст] / О.Л. Каніщенко // "Маркетинг в Україні". Kиїв. 1999, №1.
5. Майер Д., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці : пер. з англ. / Д. Олесневич, О.Олесневич, Н.Стельмах та ін. – Київ : Либідь, 2002. – 703 с. – ISBN 966-06-0252-9.
6. Транснаціональні корпорації : Навч. посіб. / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2001. – 304 с. – 1400 прим. – ISBN 966-7128-29-6.
7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навч. посіб. / За ред. І.Ю. Сіваченка. – К. : ЦУЛ, 2003. – 186 с. – ISBN 966-8253-18-3.
8. Холленсен С. Глобальный маркетинг : пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. – Мн. : Новое знание, 2004. – 832 с. – 2010 экз. – ISBN 985-475-051-5 (рус.). – ISBN 0-273-64644-3 (англ.).
9. Циганкова Т.М. Оцінка розвитку маркетингової діяльності українських експортерів [Текст] / Т. М. Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. – С. 40– 45.
10.Циганкова Т.М. Cучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу [Текст] / Т. М. Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2004. – №2. – С. 31–36.
11.Albaum G., Strandskov J., Duerr E. International marketing and export management [Text] / G. Albaum, J. Strandskov, E. Duerr. – Prentice Hall, 2002. – 673 p. – ISBN 0-273-655213.
12.Макроекономічні показники. Зовнішньоекономічна діяльність. Статистична інформація. / Державний комітет статистики України – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Завантажити текст статті: