ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ

Анотація. Розглянуто принципи оцінки ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства. На сучасному етапі техніко-економічного розвитку науки і виробництва є доцільним застосовувати їх для всієї промислової системи, з урахуванням загальної цінності процесу створення, розподілення та споживання продукції для постачальників, посередників, споживачів. Показано, що постійна оцінка економічної ефективності маркетингових систем необхідна для приведення у відповідність бажаних та реальних цілей до певних стратегічних та тактичних перебудов промислової системи в цілому.

The estimation efficiency questions of marketing activity in the industrial enterprise are considered. At the present stage they are necessary considering for all industrial system, in common value view of creation process, distribution and consumption of production for the suppliers, intermediaries, consumers. Is shown, that an economic efficiency the constant estimation of marketing systems is necessary for reduction in conformity of the desirable and real purposes for the certain strategic and tactical transformations realization of industrial system organization as a whole.

Література: 

1. Beer S. Cybernetics and Management, New York, John Wiley and Sons, Inc., 1964, p. 52.
2. Optner L.S. Systems Analysis for Business and Industrial Problem Solving, Englewood Cliffs, N. G. Prentice-Hall. Inc., 1965.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003.
4. Гордон Ян. Х. Маркетинг партнерских отношений [Текст] / Я. Гордон; перевод с англ. под ред. О.А. Третьяк; Серия “Маркетинг для профессионалов” – СПб. : Питер. 2001.- 384 с. – Библиограф.: с. 367. – 5000. – ISBN 5-318-00157-2.
5. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика [Текст] / Є. Крикавський; Навчальний посібник - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1998.- 307 с. – Бібліограф.: с. 303-304. – 300. – ISBN 966-553-130-1.
6. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг [Текст] / А. Павленко; Підручник. – К.:КНЕУ, 2003. – 246 с. – Бібліограф.: с. 244. – 5000. – ISBN 966-574-431-3.
7. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии [Текст] / П. Перерва; Учебное пособие. – Харьков: Основа, 1993. – 286 с. – Библиограф.: с. 280-282. – 1000. – ISBN 5-11-001119-2.
8. Семенов В.М., Володина Е.В. Эффективность логистических систем // Маркетинг. – 2000. – №2. – С. 107-113.
9. Шкардун В.Д, Кусик А.В., Ушанов А.В. Внешняя среда и выбор маркетинговой стратегии фирмы //Маркетинг. – 2000. – №4. – С. 26-32.
10. Телетов А.С. Основы определения эффективности работы маркетинговых служб на промышленном предприятии [Текст] / А. Телетов; Міжнародний науковий журнал. Механізм регулювання економіки. – Учредитель Сумський державний університет. – Суми. – 2001. – № 3-4. – С. 179-185. – 200. – ISSN 1726- 8699.
11. Бурцева Т.А., Новикова Н.В., Миронова Н.А. Оценка эффективности информационного обеспечения маркетинговых решений // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №1. – С. 54-67.

Завантажити текст статті: