КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

У пропонованій статті йдеться про дослідження економічних категорій „інвестиційний капітал” та „інтелектуальний капітал” у процесі інвестиційної діяльності підприємства. При формуванні моделі інвестиційної діяльності підприємства розглянуто теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання інвестиційного та інтелектуального капіталу підприємства як нового напряму в теорії управління інвестиційної діяльності підприємства та теорії економіки підприємства. Сформовано деякі науково обґрунтовані практичні та методологічні рекомендації щодо формування інвестиційного та інтелектуального капіталу та їх ефективного використання на українських підприємствах.

Ìn this paper, we present the study of such economical concepts as “investment capital” and “intellectual capital” within business investment activity. Constructing business investment activity model, we consider theoretical and
methodological foundations of forming and effective application of business investment and intellectual capitals as a new direction in the theory of management for business investment activity and business economy theory. We propose certain scientifically grounded practical and methodological recommendations for investment and intellectual capitals’ formation and their effective application in Ukrainian business.

Література: 

1. Боди Э., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестирования [Текст]: [пер. с англ. под ред. В.А. Кравченко] / Эви Боди, Алекс Кейн, Алан Маркус. – 4-е изд., пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 984 с.: ил. – 3000 пр. – ISBN 5-8459-0289-4.
2. Гитман Л. Дж, Джонк М. Д. Основы инвестирования [Текст]: [пер. с англ. под ред. И.В. Ивашковской] / Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. – М.: Дело, 1999. – 1008 с. – 5000 пр. – ISBN 5-7749-0145-9.
3. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.; за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с. – 1000 пр. – ISBN 966-373-205-9.
4. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз [Текст]: підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В.Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2003. – 485 с. – 1800 пр. – ISBN 966-574-561-1.
5. Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестеційний аналіз[Текст]: навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с. – 1500 пр.- ISBN 966-574-433-Х.
6. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Дж.В. Инвестиции[Текст]: [пер. с англ. под ред.. Б.А. Жалнинского] / Уїльям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джефри В. Бэили. – М.: Инфра – М, 2004. – 1028 с. – 5000 пр.- ISBN 5-86225-455-2.
7. Журавльова І. Концептуальні основи аналізу інтелектуального капіталу підприємств // Наукові записки. – 2006. - № 16. – С.89 – 92. - ISSN 1815-3232.
8. Бабій С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством // Наукові записки. – 2005. - № 14. – С. 47 – 56.- ISSN 1815-3201.

Завантажити текст статті: