УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У статті зроблено аналіз щодо зростання кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва. Виявлено негативні тенденції. На підставі негативних тенденцій запропоновані заходи щодо удосконалення діяльності бізнес-асоціацій як складової інфраструктури підтримки підприємств малого бізнесу в Україні.

The paper presents the analysis of increase of number of infrastructure objects of small business enterprises support. The negative tendencies have been revealed. On the basis of the tendencies, the means of activity perfection of business association as complex infrastructure of small business enterprises support have been offered.

Література: 

1. Бесчастний В.М. Громадські обєднання в Україні [Текст] : Навч.посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2007. – 415 с. – ISBN 966-346-240- Х.
2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] / З.С. Варналій. – 2 вид. випр. і доп. – К. : Знання. 2003. – 303 с. – ISBN 966-620-043-0.
3. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості [Текст]: Монографія. / Л.В. Беззубко, А.В. Стойка, Д.В. Кольцова та ін. – Донецьк : Норд-комп’ютер, 2006. – 202 с. – 150 пр. – ISBN 966-7477-64-9.
4. Взаємодія громадських організацій, місцевої влади та підприємств [Текст] / Л.В. Беззубко, О.В. Долгальова, О.В. Балабенко та ін. – Донецьк : Норд-компьютер, 2007.- 250 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-7477-72-1.
5. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес [Текст] : Навчальний посібник. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с. – ISBN 966-364-253-Х.
6. Девятка В.В. Самоорганізація малого підприємництва в Україні [Текст] / В.В. Девятка // Праці сьомої міжнародної конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 354 с. – 750 пр.
7. Долгальова О.В. Малий бізнес в Україні (від політики підтримки до політики сталого розвитку і партнерства) [Текст] : Монографія. / О.В.Долгальова. – Донецьк : «ВІК», 2007. – 449 с. - 300 пр. – ISBN 966-430-039-Х.
8. Костровець Л.Б., Долгальова О.В. Про форми недержавної підтримки малих підприємств [Текст] / Л.Б. Костровець, О.В. Долгальова // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами» : серія «Державне управління», т. VIII, вип. 79. – Донецьк : ДонДУУ, 2007. – 426 с. – 300 пр. – ISBN 966-7917-00-2.
9. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання [Текст] : Навч. посібник / Л.І. Вороніна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк; ред. Л.І. Вороніна. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с. - 2000 пр. – ISBN 966-7942-39-2.
10.Україна. Закони. Про державну підтримку малого підприємництва [Текст] : закон : [прийнят Верховною Радою України 19 жовтня 2000 р.]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14.

Завантажити текст статті: