ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЦІ

У статті аналізуються проблеми та перспективи договірного регулювання оплати праці в національній економіці, а також основні категорії соціального партнерства та можливості удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази України.

Problem and perspectives of contracting regulation of salary in national economics are analyzed in the article. The based categories of social partnership and possibilities of improvement the legislative and standard-legal base of Ukraine are also analyzed.

Література: 

1. Конституція України, затверджена Законом України від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР [Текст] // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 131. – С. 1 - 12.
2. Про внесення змін, доповнень, що випливають з Закону України „Про колективні договори і угоди ” до Кодексу Законів про працю та Декрету Кабінету Міністрів „ Про оплату праці. Закон України № 3693-ХІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 3, ст. 9.
3. Про колективні договори і угоди. Закон України № 3356–ХІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36, ст. 361.
4. Про оплату праці. Закон України № 108/95 – ВР [Текст] // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 72 - 73. – С. 2 - 5.
5. Про ратифікацію конвенції МОП № 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються № 2997–ІV. Закон України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2 – 3, ст. 40.
6. Богиня, Д. П., Гришкова, О. А. Основи економіки праці [Текст]. – К. : Знання - Прес, 2000. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-00-0.
7. Карлін, М. І. Стимулювання праці в перехідній економіці [Текст]. – Луцьк : Видавництво при Волинському державному університеті, 1997. – 168 с. – ISBN 5-7763-8785-X.
8. Колот, А. Організаційно-економічний механізм регулювання доходів працюючих : шляхи вдосконалення [Текст] // Україна : аспекти праці. – 2003. – № 2. – С. 25 - 31.
9. Колот, А. М. Соціально-трудові відносини : теорія і практика регулювання [Текст]. – К. : КНЕУ, 2003. – 230 с. – Бібліогр.: с. 236-228. – ISBN 966-574-558-1.
10. Лагутін, В. Д. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні : теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції [Текст] : монографія. – Луцьк : Вежа, 2000. – 240 с. – ISBN 966-7294-89-7.
11. Павловська, Н. Економічна сутність і методи визначення реальної заробітної плати як показника купівельної спроможності населення [Текст] // Україна : аспекти праці. – № 6. – 2001. – С. 15 - 20.
12. Петрова, І. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємництва [Текст] // Україна : аспекти праці. – 2001. – № 7. – С. 22 - 27.
13. Турецький, О. А. Заработная плата и реформы (вопросы теории и практики) [Текст]. – Одесса, 1995. – 212 с.

Завантажити текст статті: