ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті аналізується і узагальнюється світовий та вітчизняний досвід щодо визначення сутності грошового потоку, який розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття їх мають постійний характер. Відповідно до нового методологічного підходу визначаються особливості та основні положення управління грошовими потоками підприємства.

This article analyzes and summarizes the world’s and domestic’s experience of a definition the essence of a cash flow. It is discovered there the mechanism of enterprise activity where cash receipts and disbursement are stabilized. As a result it is determinate peculiarity and the main regulations to manage cash flow of the enterprise.

Література: 

1. Гальчинский А. Теорія грошей. Навч. посібник [текст]. / – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”. 2001 - 411с.; 20см.-5000пр. – ISBN 966-500-020-9.
2. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник [текст] / – Львів: Новий світ – 2000, 2006. – 432с; 20см. – 1000пр. – ISBN 966-7827-99-2.- бібліогр.: с.428-431.
3. Курс экономической теории [текст]. / Учебное пособие. Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Каселевой Е.А. // – Киров. Из-во „АСА”, 1996. - 624с.; 20см.-8000 экз. – ISBN 5-7075-0008-2.
4. Скоротович І.Г., Реверчук С.К.¸ Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра ек. наук, проф. С.К.Реверчука [текст]. – К.: Атіка, 2004. – 340с.; 20см. – 2500пр. – ISBN 966-326-023-8.
5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [текст] / – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.; 20см. – 5000пр. – ISBN 966-574-441-0. – бібліогр. с. 542-545.
6. О.Д. Василик, К.В. Павлюк. Державні фінанси України: Підручник [текст]. / – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608с.; 20см.; - 1000пр. – ISBN 966-8253-37-X. – бібліогр.: с. 599- 601.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку „Звіт про рух грошових коштів” Затверджено наказом Міністра України від 31березня 1999р. №87. В сб.: бухгалтерія № 52/2 (467), 27 грудня 2001р. с.26-31.
8. Протокол Методологічної ради з бухобліку № 133 від. 22.08.07р.

Завантажити текст статті: