ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наведено основні показники інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств, досліджено причини, які стримують і спонукають до інноваційної діяльності. Авторами запропоновано процедуру маркетингового тестування, що має стати інструментом підвищення результативності інноваційної діяльності. Порушено основні проблеми, які вирішує ця процедура.

The article presents the main indicators of innovation activity of domestic industry examined the reasons that hinder and encourage innovation. The authors proposed market testing procedure that has become a tool for enhancing the effectiveness of innovation. Violations of fundamental problems that face this process.

Література: 

1. Длигач А. Проектное управление в маркетинге / А. Длигач // Новый маркетинг. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
2. Тєлєтов О.С. Маркетинг інноваційної продукції виробничо"технічного призначення / О.С. Тєлєтов // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – С. 131–166.
3. Тєлєтов О.С. Проблеми здійснення інноваційних зрушень в основних галузях економіки України / О.С. Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – Т. 2. – С. 183–194.
4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статист. зб. – К. : ДП “Інформ. "вид. центр Держкомстату України”. – 2007.
5. Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств / С.В. Захарін [Електронний ресурс]. – URL : www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Zajarin306.pdf.
6. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика [Текст] / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 281 с.
7. Пугачова М.В. Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств України на базі показників кон’юнктурних обстежень / М.В. Пугачова // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Економіка. – Вип. 30. – 2006. – С. 140–147.
8. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика : підр. / Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : КОНДОР, 2006. – 398 с.
9. Тєлєтов О.С. Формування поняття “маркетингове тестування” в контексті створення нової продукції / О.С. Тєлєтов, Є.І. Нагорний // Вісник Хмельницького університету. – 2009. – № 5. – Т. 3 (140). – С. 116–120.
10. Тєлєтов О.С. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / О.С. Тєлєтов, Є.І. Нагорний // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. – 2008. – № 2. – С. 150–158.

Завантажити текст статті: