БЮДЖЕТУВАННЯ – ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Розкрито поняття бюджетування на підприємстві, проаналізовано його структуру та доведено доцільність його впровадження з метою оптимізації грошових коштів, підтримання належного рівня ліквідності господарюючого суб’єкта.

The concept of budgeting is exposed, its structure is analysed and expedience of its introduction is proved with the purpose of optimization of facilities of monies and maintenance of the proper level of liquidity of an enterprise.

Література: 

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. / И.А. Бланк. – 2'е изд. перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника'Центр, 2004. – 624 с.
2. Лигоненко Л.О. Управління грошовими потоками : навч. посіб. / Л.О. Лигоненко, Г.В. Ситник. – К.: Нац. торг. екон. ун'т, 2005. – 255 с.
3. Іваницька О.В. Управління фінансовою стійкістю підприємств в умовах реструктуризації галузі /О.В. Іваницька. – К. : ТОВ ДКС центр, 2009. – 276 с.
4. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В. І Єфименко. – К. : ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544 с.
5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Дж.К. Ван Хорн ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 800 с.
6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту : підручн. / Є. Брігхем; Пер. с англ.; наук.редактори: д.е.н. проф. О.Д. Василик, д.е.н. проф. О.Д. Заруба. – К. : КП “Вазако”, 1997. – 1000с.
7. Чухно А. Сучасна фінансово'економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 4–14.

Завантажити текст статті: