ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто особливості трансформації української економіки. Виділено основні дестабілізуючі фактори, що призвели до затяжної кризи в більшості сфер господарських відносин. Особливу увагу приділено ідеологічній складовій трансформаційних процесів. Висновки, зроблені в роботі, дозволяють оцінити сучасне положення національної економіки з позиції антикризового управління.

The features of transformation of the Ukrainian economy are considered in this article. Basic destabilizing factors, resulting in the protracted crisis in most spheres of economic relations, are selected. The special attention is spared the ideological constituent of transformation processes. Conclusions are done in work allow to assess the modern situation of national economy from position of anticrises management.

Література: 

1. Алтухов, В. Л. О смене порядков в мировом общественном развитии [Текст] / Валерий Лаврович Алтухов. // Мировая экономика и международные отношения: МЭиМО / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений; Г. Г. Дилигенский (гл. ред.). – 1995. – № 4. – С. 5–21. – ISSN 0131-2227.
2. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації [Текст] / О. Білорус // Політична думка [Political though]: Щокварт. укр. наук. журн. – 2001. – № 4. – С. 68–83.
3. Геєць В. М. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України [Текст] / В. М. Геєць, О. І.Барановський, Ю. В. Василенко, Т. П. Вахненко, С. О. Кораблін; НАН України; Інститут економічного прогнозування / В.М. Геєць (ред.). – К., 2002. – 76 с. – ISBN 966-02-1595-9.
4. Голенкова З. Т. Динамика социоструктурной трансформации в России [Текст] / З. Т. Голенкова // Социологические исследования [Социс]: Ежемес. науч. и общест.- полит. журн. / РАН; Ж. Т. Тощенко (гл. ред.). – 1998. – №
5. – С. 77–84. – ISSN 0132-1625.
5. Про банкрутство: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – С. 440–446.
6. Про відновлення платоспроможності боржника або признання його банкрутом: Закон України // Орієнтир. –1999. – № 172.
7. Катаєв С. Консервативні та модернізаційні компоненти соціокультурної трансформації [Текст] / С. Катаєв //Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН України. – 2000. – № 1. – С. 76–81.
8. Козловский П. Современность постмодерна [Текст] / П. Козловский. Вопросы философии: науч.-теорет. журн. /РАН. Президиум. Институт философии; В. А. Лекторский (гл. ред.). – 1995. – № 10. – С. 85–94. – ISSN 0042-8744.
9. Крючков Г. Інтеграція України до європейських і євроатлантичних структур передбачає розв’язання ряду проблем [Текст] / Г. Крючков // Національна безпека і оборона / Український центр економічних і політичних досліджень; І. Жданов (ред.). – 2002. – № 8. – С. 35–37.
10. Лапин Н. И. Проблемы социокультурной трансформации [Текст] / Н. И. Лапин Вопросы философии: науч.-теорет. журн. / РАН. Президиум. Институт философии; В. А. Лекторский (гл. ред.). – 2000. – № 6. – С. 3–17. — ISSN 0042-8744.
11. Лукінов І. До питання про концепцію і модель сучасного економічного розвитку України [Текст] / І. Лукінов // Економіка України: Політико-екон. журн. / НАНУ. Міністерство економіки України. Міністерство фінансів України; І. І.
Лукінов (гол. ред.). – 2001. – № 6. – С. 4–9. – ISSN 0131-775X.
12. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? [Текст] / Н. И. Михальченко; НАН Украины; Институт социологии {Киев}; АПН Украины; Институт высшей школы {Киев}. – К., 2001. – 440 с. – ISBN 966-7399-35-4.
13. Сокол С. М. Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Львівський національний університет ім. І. Франка.– Л., 2004.

Завантажити текст статті: