МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

У статті досліджено мотиви вибору іноземними студентами вищих навчальних закладів України та проаналізовано можливості українських вищих навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг. На основі цього аналізу запропоновано рекомендації щодо вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності українських університетів.

The article explored the reasons of choice by the foreign students of higher educational institutions in Ukraine. The opportunities of Ukrainian higher educational institutions in the international market of educational services are analyzed. On the basis of this analysis recommendations for improving the international marketing activities of Ukrainian universities
are offered.

Література: 

1. Газета “Український тиждень” [Електронний ресурс]. – URL: http://ut.net.ua/art/166/0/3088.
2. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – К.: КНЕУ, 2001. – 208 с.
3. Оболенська Т.Є. Маркетингові стратегії вищих навчальних закладів України / Т.Є. Оболенська //Маркетинг: теорія і практика. – 2000. – Вип. 4. – С. 151–155.
4. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг / А.П. Панкрухин // Маркетинг в России и за
рубежом. – 1997. – № 2(4). – С. 10–21.
5. Решетілова Т. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ВНЗ / Т. Решетілова // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 3.
6. Сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – URL:www.mon.gov.ua.
7. Сайт “Всесвітні студії” [Електронний ресурс]. URL:http://worldwidestudies.org.
8. Інформаційна агенція “Голос України” [Електронний ресурс]. URL:www.golosua.com/suspilstvo/2010/02/11.
9. Сикорская И.Н. Н а п у т и к Е в р о п е й с к о м у о б р а з о в а т е л ь н о м у п р о с т о р у : м е ж д у н а р о д н о е сотрудничество вузов / И.Н. Сикорская // Актуальні проблеми входження вищих навчальних закладів України до єдиного європейського освітнього простору : матер. міжнар. наук.$метод. конф. (Київ, 22–23 листоп. 2005 р.). – К. : Київ нац. торг.екон. ун-т, 2005. – С. 193–195.
10. Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд.: О.В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – С. 11.
11. Державне управління, удосконалення т а розвиток [Електронний ре сурс ] . – URL:http://www.dy.nayka.com.ua.

Завантажити текст статті: