ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬГО КЛАСУ У КРАЇНАХ ВЕЛИКОЇ ВІСІМКИ (G8)

Визначено критерії приналежності до середнього класу на прикладі США та Росії (м. Москва), розглянуто рівень оподаткування в різних країнах світу. Здійснено спробу зіставити рівень податкового навантаження з добробутом суспільства на основі індексів економічного, соціального розвитку та Gini-індексу у країнах G8.

The criteria of belonging are certain to the middle class on the example of the USA and Russia (Moscow), the level of taxation is considered in the different countries of world. An attempt to confront the level of the tax loading with welfare of society on the basis of indexes of social development and Gini-index economic, in the countries of G8 is carried out.

Література: 

1. Gilbert D. (2002). The American Class Structure: In An Age of Growing Inequality. Belmont, CA: Wadsworth.
2. Beehgley L. (2004). The Structure of Social Stratification in the United States. Boston, MA: Pearson, Allyn & Bacon.
3. Thompson W. & Hickey J. (2005). Society in Focus. Boston, MA: Pearson, Allyn & Bacon.
4. Бондар І. К., Бугаєнко Є. О., Бідак В. Я., Гуць М. І., Ковальова Н. М. Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення / О. Г. Ягольник (відп. ред.). – К.: Корпорація, 2004. – 581 с.
5. Український центр політичного менеджменту. Середній клас як основа і запорука стабільності українського суспільства / М. А. Козловець, доцент, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. – http://www.politik.org.ua/
6. Середні класи як предмет соціологічного дослідження та суб’єкт соціальної дії: автореф. дис. канд… соціол. наук: 22.00.03 / Т. М. Чернецька; Ун-т внутр. справ. – Х., 2000. – 19 с.
7. Українська мережа новин. – http://www.korrespondent.net/
8. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – 2-ге вид., доп. – К.: ПВП Всеувито, 2001; Львів: ЛДКФ Атлас, 2001. – VІІ+1575 с., іл. – 1080 ст.
9. Міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. – http://www.kpmg./
10. РосБизнесКонсалтинг. – http://rating.rbc.ru/
11. Верховна Рада України. – http://zakon.rada.gov.ua/
12. Згуровський М. З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. – К.: НТУУ«КПІ», 2006. – 84 с.
13. Відкрита книга фактів ЦРУ. – http://www.cia.gov/
14. Економіка зарубіжних країн: навч. посібн. / За ред.: Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, В. М. Осипова. – 3-тє вид.перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 544 с.
15. Світовий Економічний Форум. – http://www.weforum.org/
16. Heritage Fundation. – http://www.heritage.org/
17. Economist Intelligence Unit. – http://www.eiu.com/
18. Human Development of Report. – http://www.hdr.undp.org/
19. Відділ Економічних і Соціальних Справ Організації об’єднаних націй. – http://www.un.org/esa/desa/

Завантажити текст статті: