ЯК ЗБЕРЕГТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Розглянуто проблему «відпливу мізків», яка гостро постала перед Україною, проаналізовано причини її виникнення. Запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми.

The «brain drain» problem which sharply appeared before Ukraine is considered, reasons of its origin are analyzed. The solution ways of this problem are offered.

Література: 

1. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2001. – Т. 2. – 848 с. – ISBN 966-580-074-4.
2. Поручник А. М. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві / А. М. Поручник // Міжнародна економічна політика. – 2004. – Т. 1 (№ 1), червень. – С. 94–121. – ISSN 1812-0660.
3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К.: Держкомстат України, 2007. – 350 с.
4. Шляхом Європейської інтеграції: Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004–2015 роки / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Ін-т економ. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7773-68-X.
5. Євроінтеграція України: роль науки та освіти. Загальний аналіз і ряд конкретних пропозицій [Електронний ресурс] / Олексій Боярський, Вадим Чеянов, Олег Ручайський. – 2005. – 37 с. – Режим доступу: http://www.ihes.fr /~ ruchay/ukraine/eurointegrationukr.pdf.
6. Освіта і навчання [Електронний ресурс] / Сайт Європейської Комісії. – Режим доступу: http://ec.europa.eu /education/policies/educ/eit/index_en.html. Згуровский М. Дослідницькі університети: шанс для Європи [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 39 (618), 14–20 жовтня. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3300/54763/

Завантажити текст статті: