ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются приоритетные высокотехнологические отрасли для Украины в рамках прорывной стратегии и стратегии лидирующих технологий, конкурентоспособных на мировом рынке в условиях глобализации, а также определение направлений инновационной государственной поддержки этих отраслей.

In the article priority highly technological industries for Ukraine, within the framework of breakthrough strategy and strategy of leading technologies, competitive in the global market in the conditions of globalization, and also determination of directions of innovative state support of these industries are considered.

Список литературы: 

1.Абалкин Л. И., Базилевич В. Д., Белоцерковец В. В., Бодров В. Г., Геец В. М. Проблемы экономики переходного общества: сб. научных трудов ученых России и Украины /
В. М. Геец (отв. ред.), Д. С. Львов (отв. ред.). – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. – 386 с. – Библиогр.: в конце тр. – ISBN 966-8227-28-X. 2.Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: наукове видання / Інститут стратегічних оцінок. – К.: Либідь, 2006. – 312 с. – ISBN 966-06-0455-6.
3.Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
4.Гуржій А. М., Каракай Ю. В., Петренко З. О. та ін. Інноваційна діяльність України : моногр. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 82–85. – ISBN 966-7505-85-5.
5.Дячук І. Д. Інтеграція космічної галузі України з глобальною інноваційною сферою // Проблеми науки. – № 3. – 2008. – С. 15–23.
6.Економіка й організація інноваційної діяльності: підруч. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с. – ISBN 966-8556-54-2.
7.Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 26 квітня.
8.Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 серпня.
9.Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 року № 285 – ХІV // Відомості Верховної Ради (ВРР). – 1999. – № 2–3.
10. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України № 52/95 від 10 лютого 1995 р. зі змінами, внесеними згідно із законом у 1999 р. // Голос України. – Від
22.03.1995.
11. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України № 433-ІV від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВРР). – 2003. – № 13, ст. 93.
12. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України № 2623-ІІІ від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВРР). – 2001. – № 48.
13. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України № 991-ХІV від 15 липня 1999 р. // Голос України. – 1999. – 21 вересня.
14. Інвестування української економіки: моногр. / За ред. А. І. Сухорукова. – К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2005. – 440 с. [2, с. 320].
15. Інноваційна складова економічного розвитку / Л. К. Безчасний, В. П. Мельник, О. Г. Білоцеpківець та ін.; відп. pед. Л. К. Безчасний. – К.: HАH України; Ін-т економіки, 2000. – 262 с.
16. Інноваційний ресурс господарського розвитку: моногр. / За ред. В. П. Мельника. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 363 с.
17. Інноваційний розвиток економіки: модель, система, управління, державна політика / За ред. Л. І. Федулової. – К.: «Основа», 2005. – 552 с.
18. Іткін О. Ф. Економічний механізм інноваційної та інвестиційної діяльності при реставрації магістральних газопроводів України: моногр. // Академія економічних наук України; Київський технічний національний ун-т будівництва і архітектури; Інститут
транспортно-енергетичних систем України. – 2-ге вид., доп. – К.: Науковий світ, 2006. – 311 с. – Бібліогр.: с. 308–311. – ISBN 966-675-415-0.
19. Ксьонзенко В. П. Інновації і конкурентоспроможність економіки // Зб. наук. пр. Теорії мікро- макроекономіки. / За ред. Ю. В. Ніколенка. – В. 18. – 2005. – С. 176–181.– ISBN 966-7723-05-4.
20. Маліцький Б. А., Попович О. С., Соловйов В. П. та ін. Обґрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К.: ЦДПІН, 2005. – 64 с.
21. Пашута М. Т., Федулова Л. І., Кондрашов О. М. Промисловість в національній інноваційній системі України. – К.: Науковий світ, 2005. – 76 с.: табл. — Бібліогр.: с. 75–76. — ISBN 966-675-392-8 (Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)300-55).
22. Федулова Л. І. Особливості технологічної конкуренції в глобальній економіці // Вісник інституту економіки прогнозування НАН України. – 2006. – № 22. – С. 22–30.
23. Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти : моногр. // Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.– К.: КНЕУ, 2007. – 312 с. – Бібліогр.: с. 280–291. – ISBN 966-574-963-3.

Загрузить текст статьи: