РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Освещены проблемы развития инновационного предпринимательства в Украине. Проанализированы статистические данные по осуществлению и финансированию инновационной деятельности промышленными предприятиями Украины, дано определение "инновационный тип развития", "инновационная деятельность", "инновационный продукт". Очерчены основные проблемы, сдерживающие развитие инновационного предпринимательства, предложены ориентировочные пути решения этих проблем.

Список литературы: 

1. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: монографія / Зянько В.В. / Вінницький нац. техн. ун?т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. – 397 c.
2. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління / Кендюхов О.В.; НАН України ; Ін?т економіки промисловості. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 308 с.
3. Коваленко О.М. Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні : автореф. дис. канд. економ. наук: 08.00.01 / О.М. Коваленко ; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2008. – 19 с.
4. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України /І.А. Павленко; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2007. – 248 c.
5. Притуляк Н.М. Інноваційне підприємництво в перехідний період : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.М. Притуляк; Київ. держ. торговельно?економічний ун?т. – К., 1998. – 20 с.
6. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці : монографія /
О.В. Шкурупій / Укоопспілка ; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана ; Полтавський ун?т споживчої
кооперації України, кафедра міжнар. економ. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.
7. Економіка і організація інноваційної діяльності : підр. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан
та ін.; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К. : ВЦ “Професіонал”, 2004. – 960 с.
8. Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної
стратегії [Електронний ресурс]. – URL: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385.
9. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org.
10. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm.
11. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року. Міністерство промислової політики України [Електронний ресурс]. – URL: http://industry.kmu.gov.ua.
12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. – К. : Держкомстат України, 2007. – 290 с.
13. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України вiд 28.12.1994 № 334/94?ВР [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
14. Про плату за землю : Закон України вiд 03.07.1992 № 2535?XII [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
15. Про податок на додану вартість : Закон України вiд 03.04.1997 № 168/97?ВР [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
16. Про інноваційну діяльність : Закон України вiд 04.07.2002 № 40?IV [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
17. Державний комітет статистики України : офіц. сайт [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrstat.gov.ua.