DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF ELECTRICAL INDUSTRY ENTERPRISES COMPETITIVE INNOVATIVE OUTPUT PRODUCTION

State Innovation policy is a state influence on innovation activity through direct and indirect leverages of legal and economic regulation for the development of science, technology and innovation processes.
The directions of state regulation of competitive innovative output production are examined in the article. The article deals with the necessity of state intervention in the innovations implementation process, which is related to the duration of research and production cycle, costly expenses and uncertain outcome. The term “government regulation” regarding innovation activity is proposed to be defined as a system of measures of purposeful public administration institutions influence on economic interests of innovation sector institutions. The necessity of intensification of state innovation policy, the implementation of specific programs and projects, orders and contracts of innovative nature for the purpose of development and implementation of competitive types of products and technologies is proved. The shortcomings of the legislative framework for regulation of the competitive output production are considered. The article deals with other issues of government regulation of innovation activity and some proposals for their solution are formulated.

References: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року, №40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– №36. – С. 882-892.
2. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2004 року, №433-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – №5.– С. 15-18.
3. Герасимчук В.Г. Фінансування програм інноваційного розвитку / В.Г. Герасимчук // Наукові записки. Серія «Економіка»: Зб. наук. пр. – Острог: Видавництво Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 19, – С. 305–310.
4. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегія управління // А.В. Гриньов.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003.– 308 с.
5. Государственная поддержка инноваций / «Инвестгазета» №37, 03-09 октября 2011.
6. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Л.І. Антошкіна, Н.М. Бабіч, В.Ф. Беседін та ін.; Науково – дослідний економічний ін–т Міністерства економіки. – К., 2005. – 410 с.
7. Самойлик К. Формування національної інноваційної системи України потребує державної уваги / К. Самойлик // Голос України.–2007.– 11 серпня.
8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М.: Прогресс, 1990. – 410 с.
9. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г.Чижевський, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во., 2009. – 632 с. ISBN 978-966-611-724-6.
10. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: [колективна наук. моногр. / О.А. Кириченко (наук.ред.)]. — К.: НАУ, 2008. — 252 c.

Upload article :