SYSTEM APPROACH TO THE ENTERPRISE RESTRUCTURING KINDS CLASSIFICATION AND PLANNING AND IMPLEMENTATION MECHANISM ELABORATION

In the article The economic nature of such categories as " restructuring ." An integral definition of restructuring the company and its two-stage classification-based generalization aspects of system approach. A new perspective on the nature of organizational- economic mechanism proposed restructuring and basic provisions for its implementation.
The practical significance of the results is that the proposed definition , classification and approach can make the scientific and theoretical basis for management restructuring and diagnostics of industrial enterprise threat of bankruptcy.

References: 

1. Пономаренко В.С. Стратегія управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / В.С. Пономаренко, А.М. Золотарьов, О.М.Ястремська та ін.; В.С.Пономаренко (заг. ред.). – Х.: ХНЕУ, 2005. – 452с.
2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / Аистова М.Д. –М.: Альпина Паблишер, 2002. –287 с.
3. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій. №73 від 02.06.97. Київ. Агенство з питаньзапобіганнябанкрутствупідприємств та організацій // www.zakon.rada.gov.ua.
4. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств. №9 від 23.01.1998. Міністерства економіки України. Київ. 1998 // www.zakon.rada.gov.ua.
5. Галушко А.В. Реструктуризациякаксредствоадаптациипредприятий к рыночнымусловиямхозяйствования / А.В.Галушко // Економіка розвитку. – 2002. – №1(21). – С.73 – 74.
6. Портнова Г.О.Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства. Автореф. дисер. к.е.н. –Донецьк, 2008. – 25с.
7. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Б.Д.Гаврилишин (гол. ред.).– К.: ВЦ «Академія», 2000.– Т.2: К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз).–848 с.
8. Райзберг Б.А. Современныйэкономическийсловарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2007. –494 с.
9. Кулькан А. Экономические механизмы / А.Кулькан: Пер.с фр./ общ.ред. Н.И.Хрусталевой.– М.: АО «Издательская группа «Прогресс», 1993.– 192 с.
10. Нетяжук М.В. Економічні механізми в ринкових умовах / М.В. Нетяжук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕУ, 2004. – №3 (34). – С.24 – 29.
11. Євдокімов Ф. І. Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств: монографія / Ф. І. Євдокимов, Н. В. Розумна. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010.– 179 с.
12. Кизим Н. А. Проблемыпроведенияреструктуризациипромышленныхпредприятий в Украине: монография / Н. А. Кизим, В. В. Жихарцев: НИЦ индустриальных проблем развития. – Х.: ИНЖЭК, 2009. – 179 с.
13. Ковалев А.И. Управлениереструктуризациейпредприятия. – К.: АВРИО, 2006. – 367 с.
14. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти: монографія / Грозний І.С. та ін.: заг. ред. І.С.Грозного. ІЕП НАН України. – Донецьк: Купріянов В.С., 2010. – 339 с.
15. Череп Л.В. Реструктуризація системи управління промислових підприємств: монографія / Л.В.Череп, О.В.Лепьохін, І.О.Лепьохіна-Таберко, О.Г.Череп: Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – 395 с.
16. Істоміна Т.А. Діагностика кризових ситуацій в процесі управління реструктуризацією підприємства. Автореф. дисер. к.е.н. – Харків, 2002. – 24с.
17. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія / Д.О. Баюра.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. –288 с.
18. Товажнянський В.Л. Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств. Автореф. дисер. к.е.н. – Суми, 2011. – 16с.
19. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII – Офіційний сайт ВРУ – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/.

Upload article :