LEASING IN THE NEW PARADIGM OF UKRANIAN ECONOMY FUNCTIONING

The article offers an overview of current state of national industry potential. It examines the risks of raw material industrial structure, considers the issue of capital fund updating at industrial enterprises and analyses possibility to utilize leasing as an efficient way to upgrade industrial capacities of a company in order to enhance its compatibility provided there is a new paradigm of national economy functioning.

References: 

1. Кіндзерський Ю.В. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Ю.В. Кіндзерський, М.М. Якубовський, І.О. Гализя та ін.; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського — К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. 2009. — 928 с.: табл., рис.
2. Саусь Т. Суть і структура лізингової угоди [Електронний ресурс] / Т. Саусь. — Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ua/conference/
3. Кораблін С. Курсові тупики сировинних економік / С. Кораблін. – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2040/70634/
4. Чухно А.А. Державний бюджет і ефективність економіки / А.А.Чухно // Наукові праці НДФІ. — 2006. — № 2 (35). — С. 26 – 32.
5. Мельник Є. Нові реалії українського бізнесу після вступу до СОТ [Електронний ресурс] / Є. Мельник // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2010. — Вип. 88 (І) — С. 217 – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apmv/2010_88.pdf
6. Державний комітет статистики України. Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005 — 2007рр. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Підгородецька С.М. Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів С.М. Підгородецька. –Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 145—150. — www.univer.km.ua
8. Жданко Є.С. Забезпечення конкурентоспроможності й розвитку підприємств в кризових умовах: проблеми та рішення : сб. науч. трудов [«Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект»] / Є.С. Жданко. — Донецк : ДонНУ, 2008. — 1156 с.

Upload article :